Ниигэм 29 dec 2020 319

​Улаан-Үдын ниитын унаа хүгжөөхэ талаар Ородой Юрэнхылэгшэ даалгаба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Улаан-Үдэдэ ниитын унаа хүгжөөхэ гэһэн асуудал Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын инфраструктура хүгжөөлгын талаар орлогшо Евгений Луковниковой хүтэлбэри доро суглаан үнгэргэгдөө.

Зүблөөндэ Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаманай, Улаан-Үдын захиргаанай түлөөлэгшэд хабаадаа. Юрэнхылэгшын даабаряар Ородой Холбоото Уласай Засагай газар Буряадай Засагай газартай хамта Улаан-Үдын ниитын унаа, хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ талаар дурадхалнуудые оруулха. Тэрэ тоодо, гүрэнэй-хубиин суг ажал ябуулжа.

- Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даабаряар түрүүшын зүблөөн үнгэргэгдэбэ. Даабари бэелүүлхэ болзор бага, тиимэһээ харгыда гараха транспортын тоо, хэрэгтэй хангалгын байгууламжа элирүүлхэ гэжэ дурадханаб, - гэжэ Евгений Луковников тэмдэглэбэ.

Суглаанда хабаадагшад Юрэнхлэгшын даабари бэелүүлхэ талаар шиидхэбэри абажа, федеральна түбтэ хандаха юм.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар