Ниигэм 11 jan 2021 199

​Буряадай аяншалгын һалбариин мэргэжэлтэд Бүхэроссиин мүрысөөндэ уригдана

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряадай аяншалгын һалбариин мэргэжэлтэд «Мастера гостеприимства» гэһэн Бүхэроссиин мүрысөөнэй хоёрдохи хаһада уригдана. Бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэ январиин 15 болотор мэдүүлгэ оруулжа болохо. Аяншалгын һалбарида эрхим түсэлнүүд болон эрхим хүтэлбэрилэгшэд элирүүлэгдэхэ.

Мүрысөөндэ аяншалгын тур, фестиваль гү, али хэмжээ ябуулга, инвестиициин түсэл, аяншалгын хангалгын байгууламжа барилга, һэльбэн шэнэдхэлгэ, болбосоролой, мэдээсэлэй гү, али гэгээрүүлгын түсэлнүүдые, можо нютагуудта болон тусхай зорилгоор бэелүүлэгдэхэ түсэлнүүдтэй танилсуулжа болохо.

Эрхим түсэлнүүд дэмжэгдэжэ, Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта бэелүүлэгдэхээр дурадхагдаха. Бүхэроссиин мүрысөөнэй түрүүшын хаһын дүнгүүдээр хабаадагшадай түсэлнүүдые Ородой Байгаалиин яаман, Ородой географическа бүлгэм, Федеральна пассажирска компани, Роскосмос, Metro Cash&Carry болон бусад дэмжэһэн байна.

Ростуризм гурбан эрхим түсэл шэлэжэ, тэдэниие бэелүүлгэ даанхай. Мүрысөөндэ хабаадагшадай эрдэм мэдэсэ шалгаха гээд тэмдэглэлтэй.

«Мастера гостеприимства» гэһэн мүрысөөн хэдэн шатада үнгэргэгдэхэ.

Мүрысөөндэ оролсохо гэбэл, 2021 оной январиин 15 болотор https://welcomecup.ru/ гэһэн сайтда бүридхэлдэ абтаха шухала.

Бүхэроссиин мүрысөөн «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Социальные лифты для каждого» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ Росмолодежь болон Ростуризмын дэмжэлгээр «Россия – страна возможностей» гэһэн юрэнхылэгшын платформо эмхидхэнэ.

  

Фото: Буряад Уласай Засагай газар