Ниигэм 12 jan 2021 396

Буряад Уласта мэргэжэл ехэтэй багшанар хэрэгтэй

Буряад Улас дотор «Зэмский учитель» программада хабаадаха мэргэжэлтэдһээ дансануудые абалгын шата эхилбэ. Байгша оной январиин 11-һээ июлиин 20 болотор энэ харалган боложо, 27 мэргэжэлтэд шэлэгдэжэ, мүнгэнэй талаар горитой тэдхэмжэ абажа, шэнэ ажалда орохо аргатай байха.

2020 ондо Ород Уласай программа Буряадта бэелүүлэгдэжэ эхилээд, илангаяа хүдөө нютагуудта багшанарай дуталдаха бэрхэшээл усадхаха гол үүргэтэй байгаа. Үнгэрһэн жэл 291 мэдүүлгэ бүридхэгдэжэ, эгээл эрхим 30 багшанар тодорхойлогдожо, сентябрь һараһаа багшын ажал саашань үргэлжэлүүлһэн юм.

Харин энэ жэл 27 багшанар шэлэн абтажа, тус түсэлэй ашаар мүнгэндэ хүртэхэ болоно.

Энэ харалган 5 шатаһаа бүридэхэ. Январиин 11-һээ апрелиин 15 болотор багшанар хэрэгтэй дансануудые суглуулжа, Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда тушааха. Саашадаа тусхайта эрилтэнүүдээр харалганай бүхы шатанууд эмхидхэгдэхэ юм.

Харалганда хабаадагшад 55 наһа хүрөөдүй, дээдэ мэргэжэлтэй, дүршэлтэй, амжалтануудтай,  багшаар табан жэлэй туршада хүдэлһэн байха ёһотой.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr