Ниигэм 18 jan 2021 298

​Гэрэй барилгада мүнгэеэ оруулжа, мэхэлэгдэһэн Буряадай ажаһуугшадай асуудал шиидхэгдэбэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта баригдажа эхилһэн хэдэн объектнүүдэй барилга дүүргэхэ талаар ажалда мүнгэн һомологдохо. Энээн тухай шиидхэбэри гэрэй барилгада мүнгэеэ оруулагшадай – эрхэтэдэй эрхэ хамгаалха талаар олониитын-эрхын компаниин адаглалгын зүблэл иимэ шиидхэбэри абаһан байна. Зүблэлэй суглаан Москва хотодо декабриин 30-да үнгэргэгдөө. «О публично-правовой компании по защите прав граждан –участников долевого строительства при банкротстве застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» гэһэн федеральна хуулиин ёһоор «Промгражданстрой», «Домстройкомплект» бүлгэмүүдэй болон «Новосел» ЖСК-гай объектнуудые барижа дүүргэхэ хэрэгтэ мүнгэн һомолодохо.

 

Источник: Буряад Уласай барилгын яаман

Фото: pixabay.com