Ниигэм 26 jan 2021 222

Хорото үбшэнһөө хамгаалгын тарилга Буряадта эхилэнхэй

Коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга Буряад Уласта эхилэнхэй.

Үсэгэлдэрэй байдалаар 5716 хүн «Гам-Ковид-Вак» (Спутник)  вакцинын түрүүшын тарилга абанхай. 887 хүн хоёрдохиёо тарюулаа. Тус вакцинаар хоёр дахин тарюулха хэрэгтэй. Уласай бүхы аймагуудай поликликануудта эм дамжуулагдажа, һэргылэмжын ажал эхилэнхэй. Олон хүн зондо эмнэлгын хангалта үзүүлдэг поликлиникануудта 32 пунктнууд нээгдэжэ, вакцинаци үнгэргэгдэнэ. Зарим газарта хоёр гурбан кабинет бэлдэгдэжэ, зоной олоор суглархагүйн тула ажал ябуулагдана. Тиин эмшэдэй 36 бригада байгуулагдажа, һэргылэмжын тарилга абаһан хүнэй бэе тамир саг болоод лэ шалгана. Нэн түрүүн эмшэд, больницануудта хүдэлдэг мэргэжэлтэд тарилга абажа, булта һайн гээд тэмдэглэе.

Мүнөө асарагдаһан 18500 доза вакцина һэрюун газарта хадалагдаха ёһотой. Энэ ушараар тусхайда холодильнигуудые абалгада Буряад Уласай һанһаа 1,7 сая түхэриг дамжуулагдаа. Харин хабартаа ерэхэ вакцина хадагалагдаха талаар ондоо эрилтэнүүдтэй байха.

Буряад Уласай ажаһуугшадай 60 % коронавирусһаа һэргылэмжын тарилга абаха ёһотой гээд Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэд мэдээсэнэ. Анхан  COVID -19 үбшэндэ дайрагдаһан зон зургаан һарын туршада вакцинаар тарюулхагүй гэжэ һэргылнэбди. Үшөө тиихэдэ 18 наһа гүйсөөдүй залуушуул, хээлитэй, нарай хүүгэдтэй эхэнэрнүүд вакцинаци хүүлэхэгүй байна.  Али нэгэн эмэй бодосуудта аллергитай зон мүн лэ энэ хэрэгтэ харюусалгатайгаар хандажа, эмшэдтэй зүбшэн хэлсэхэнь шухала.

Фото: pixabay.com