Ниигэм 27 jan 2021 236

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай сурбалжалагшад - эрхимэй тоодо

Буряад Уласай Засагай газарай жэл бүхэндэ сурбалжалагшадай дунда үнгэргэдэг урилдаанай дүнгүүд согсологдожо, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай сурбалжалагшад Борис Балданов Антон Иршутов хоёр эрхимэй тоодо орожо шадаһан байха юм

Буряад Уласай Засагай газарай жэл бүхэндэ сурбалжалагшадай дунда үнгэргэдэг урилдаанай дүнгүүд согсологдоод, хэблэлэй һайндэртэ дашарамдуулан, шагнал хайрануудые барюулдаг бэлэй. Харин энэ жэл тэрэ заншалһаа нэгэ бага хадууржа, урда долоон хоногто олондо мэдээсэл тараадаг мэргэжэлтэдые амаршалаа. Тус урилдаан мүнөө дээрээ Буряадай сэдхүүлшэдэй дунда эгээл хүндэтэй мүрысөөн болоод байна гэхэдэ, алдуу болохогүй. Энэ мүрысөөнэй шэлэн абагшадай тодорхойлһоор, манай «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай 2 сурбалжалагшаднай эрхимэй тоодо орожо шадаһан байха юм.

 «Буряад үнэн» сониндо 23 жэл таһалгаряагүй ажаллажа байһан сурбалжалагша Борис Балдановай хэһэн ажал сэгнэгдэжэ, энэ урилдаанда шангай 3-дахи һуури эзэлбэ. Мүнөө сониндо ажаллажа байһан нүхэдэйнгөө дунда Борис Владимирович эгээл удаан хүдэлһэн зоной тоотой «ветеран» гэжэ хэлүүлдэг болонхой ябана. 20-ёод жэлэй баян дүршэлтэй Борис ахатанай хажууда Антон Иршутов залуу нүхэрэймнай шангай түрүү һуури эзэлжэ, мэдээжэ сурбалжалагшадые хойноо үлөөжэ шадаһаниинь - хэмгүй ехэ баяр. Антон 2014 ондо Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин хэлэ бэшэгэй факультет дүүргэжэ, сурбалжалагшын мэргэжэлтэй болоод, ажалай үргэн харгыда гараа. «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда «Бурятия» сониной сурбалжалагшаар хүдэлжэ эхилһэнһээнь хойшо 3 жэл нэгэ үдэр мэтэ үнгэршэбэ.

- Энэ наһанаймни эгээл түрүүшын шагнал болоно гээшэ. Минии хэһэн ажалые иимэ үндэр хэмжээндэ сэгнэһэндэнь тон ехэ баяртайб. Тус шанда хүртэһэн хадаа дали ургажа, үшөө һайнаар хүдэлхэ гэжэ оролдохоб. Хэблэлэйнгээ байшанда суг хүдэлдэг нүхэдэйнгөө намайе дэмжэһэндэнь һайниие хүргэхэ байнаб. Буряад Уластаа, түрэл арадтаа хабаатай һонин зураглалнуудые бэшэжэ байхаб, - гээд, манай нүхэр Антон баяраараа хубаалдана.

Бүтээһэн ажалыешни сэгнэжэ байхадань, ямаршье хүндэ гоё гээшэ ааб даа. Нэгэ үгөөр унагаажа гү, али хизааргүй үндэртэ үргэжэ болодог. Үгын аргаар эдэ хоёр нүхэднай арад зонойнгоо хэһэн ажал хэрэг тухай зураглажа, үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө ха юм даа.

- Би Антониие гансал һайн талаһаань мэдэхэб. Тэрэ ехэл урагшаа һанаатай, мэргэжэлтэ шадабарияа дээшэлүүлхэл гэжэ ябадаг. Үгы гэжэ байдаггүй. Үгтэһэн даабарияа жэншэдгүй дүүргэдэг. Ажабайдалай ямаршье һалбарида хабаатай орёо хүндэ асуудалнуудые бодхоожо бэшэдэг. Нэгэ дахин гаргаһан алдууень заажа үгэхэдэшни, дахин хэзээдэшье тиимэ алдуу хэхэгүй. Иимэ ехэ шагналда хүртөөд байхадань, бидэшье ехэ баяртайнууд байнабди, - гэжэ «Бурятия» сониной эрхилэгшэ Светлана Намсараева хэлээд, үшөө дээрэнь иигэжэ нэмэнэ: - Үшөө тиихэдэ манай нүхэр Борис баһал илгарһан байна. Борис Владимирович «Бурятия» сониндоо спорт тухайгаа бэшэжэл байдаг. Сониндо гараха материалнуудаа хуу өөрөө шэлээд, суглуулаад бэшэдэг. Хоёр хэлээр бэшэдэг харюусалга ехэтэй сурбалжалагша.

Антон нүхэрэймнай тон түрүүшын шагнал һаа, Борис ахатанаймнай энэ ээлжээтэ шагнал болоно. Ород Уласай Сурбалжалагшадай холбооной гэшүүн Борис Владимирович тус урил-даанда шалгархаһаа гадна, Арадай Хуралай Хүндэлэлэй грамотада хүртэбэ. Энэ нүхэрэй һонирхолтой зураглалнууд дугаар бүхэндэ толилогдожо байдаг. Илангаяа спортдо дуратайшуул тэрэниие һайнаар мэдэжэ байна. «Спорт-Тамир» гэһэн сониной ахамад эрхилэгшээр 11 жэлэй туршада ажаллахадаа, тоогүй олон тамиршад тухай һонирхолтой мэдээнүүдые олоной һонорто дурадхаа. Албанай хэрэгээр үргэн ехэ Ород Улас дотороо ябахаһаа гадуур, хилын саагууршье сурбалжалагшын ажалаа ябуулһан байха.

- 2006 ондо Туринда үнгэргэгдэһэн Олимпиин гал баряад гүйхэ хүдэлөөндэ хабаадаха аза талаантай байгааб. Эндэ хабаадахын түлөө мэдээжэ Ирина Роднина тухай зураглал бэшэһэн байнаб. Тэрэ ажални эрхим 10-ай тоодо ороходонь, иимэ арга намда олгогдоо. Зураглалаймни герой Ирина Роднина минии һайгаар мүн лэ Олимпиин нааданай гал дамжуулгада хабаадаха аргатай болоо ха юм, - гээд, Борис Владимирович миһэрэн байжа хөөрэнэ.

Спорт хараха, тэрээн тухай бэшэхэ дуратай байһан хойноо манай Ород гүрэндэ үнгэргэгдэһэн үбэлэй Олимпиин наада заатагүй ошожо хараһан байна. Борис Владимирович түрэхэһөө һонюуша, дуулаа ба мэдээгүй юумэниинь үгы шахуу. Хуули гээшые һайн мэдэхэ - тоо тоолоходоо амаргүй һонор. Хаана юун болооб, болохоб гэжэ харахан толгойдоо хуу хадагалжа ябаха. Хараһан ба дуулаһанаа заатагүй шогложо дуугарха зантай нүхэр даа.

- 50 жэлэй удаа буряад хэлэ мэдэхэ хүн үгы болохо гэжэ хэдэн жэлэй саана эрдэмтэд хэлээ һэн. Тэрэ сагыень тоолоод гаргахадамни, 2051 он болоно. Би тиихэдэ 75-тай үбгэжөөл ябахаб - тэрэ болотороо «Буряад үнэн» сониндоо сохом ажаллахаб, - гээд, миһэд гэнэ.

Тэрэ бүри оюутан ябахадаа, 1998 ондо түрэл сонинойнгоо богоһо алхажа ороһоор, нэгэл газартаа хүдэлжэ байна. Тэрэ гэһээр олон юумэн хубилаа...

Үнэн нүхэдөө үндэр шагнал абаhандань үшөө дахин амаршалаад, үшөөшье олон жэлдэ нютаг оронойнгоо һонин мэдээнүүдые арад түмэндөө бэшэжэ, дуулгажа байгыт гэжэ хүсэнэб.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар