Ниигэм 28 jan 2021 377

​Түрүүшын үхибүүтэй болоһон бүлэнүүдтэ тэдхэмжын хэмжээн Буряадта дээшэлээ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта 2020 ондо түрүүшын үхибүүтэй болоһон, тэдхэмжэдэ хүртэхэ 3300 хүнүүдтэ 78,6 сая түхэриг тухай мүнгэн һомологдоһон байна. Улас доторнай бүхыдөө 13 мянганһаа дээшэ бүлэнүүд ниигэмэй шэнэ тэдхэмжэдэ (түрүүшын болон гурбадахи үхибүүтэй болоһон айлнуудта һара бүхэнэй тэдхэмжэ болон уласай эхын капитал) хүртэдэг. Буряадта түрэгдэһэн үхибүүдэй 70% шахуунь гүрэнэй дэмжэлгэдэ хүртэдэг, тэрэ тоодо «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ.

Түрүүшын үхибүүдтэй болоһон бүхы бүлэнүүдтэ 2019 оной январь һараһаа нэгэ доро түлэгдэхэ тэдхэмжэ түлэгдэнэ гэжэ һануулнабди. Тиихэдэ гэр бүлын олзо эндэ нүлөөлдэггүй. Буряад Уласта үхибүүдэй ажамидарха доодо хэмжээнэй хоёр дахин нэмэгдэжэ, тэдхэмжын хэмжээн гарадаг. 2020 тэдхэмжын хэмжээн 24 130 түхэриг һаа, 2021 ондо -  25 936 түхэриг болоо. Энэ тэдхэмжэ нэгэ дахин түлэгдэдэг.

Гэхэтэй хамта, үхибүүтэй болоходо, нэгэ доро үшөө тэдхэмжэ түлэгдэдэг, 2021 ондо тэрэнэй хэмжээн 21 604, 94 түхэриг юм.