Ниигэм 1 feb 2021 305

​Үсөөн тоото үндэһэн арадуудые дэмжэхэ тухай Буряадта зүбшэбэ

© фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Ородой Холбоото Уласай хойто зүгэй, Сибириин болон Алас Дурна зүгэй үсөөн тоото үндэһэн арадуудые дэмжэхэ талаар эмхинүүдэй хоорондын ажалай бүлэгйэ зүблөөн үнгэрөө. Тус хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай нэгэдэхи орлогшо Галина Фомицкая болон БРИОП-ой проректор Арюна Гулгенова хоёр хабаадалсаа.

Үсөөн тоото үндэһэн арадуудай түлөөлэгшэдтэ тусхай зорилгоор һураха квото Ородой Холбоото Уласай болбосоролой яаманда оруулха тухай асуудалнуудаар хэлсээ.

Ородой Холбоото Уласай арадуудай үндэһэн хэлэнүүдые шудалха, сахин хамгаалха жасын гүйсэдхэхы захирал Светлана Нуждина хойто зүгэй, Сибириин болон Алас Дурна зүгэй үсөөн тоото үндэһэн арадуудай түрэл хэлээр һуралсалай номуудые бэлдэхэ талар хэгдэһэн, түсэблэгдэһэн ажал тухай хөөрэһэн байна.

Источник: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан