Ниигэм 2 feb 2021 180

​Буряад Уласта хизаарлаһан зарим хэмжээнүүд болюулагдаба

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар уласай оперативна штабай суглаанда хизаарлаһан зарим хэмжээнүүд болюулагдаба.

Февралиин 2-һоо Буряад Уласта хүүгэдэй сэнгэхэ, наадаха талмайнууд хүдэлжэ эхилхэ гэжэ зүбшөөгдэбэ. Энээн тухай зарлиг Алексй Цыденов абаһан байна. Тиихэдэ амяараа байдаг гү, али амяараа орохо үүдэтэй  хүүгэдэй сэнгүүлгын түбүүд нэгэ доро 30% хүрэтэр үхибүүдые оруулжа, ажаллаха болобо.

Гэхэтэй хамта, соёлой эмхинүүд 50% харагшадые оруулха гэһэн эрилтэ сахижа, ажаллажа эхилээ. 

Фото: pixabay.com