Ниигэм 10 feb 2021 186

​Адисые абарыт

© фото: Гармаевтнай бүлын дурадхаһан гэрэл зураг

Манай буряад угсаатан нэлэнхы уужам тала шэнги баян сэдьхэлтэй арад байһанаа үшөө дахин гэршэлбэ. Ядарһан, тулиһан зондоо өөрын дураар, нигүүлэсхы сэдьхэлэйнгээ уряагаар буян үйлэдэжэ туһалдаг зомнай олон байһаниинь урматай. Хүнэй амидарал этигэл, найдал, хайра дээ­рэ үндэһэлдэг ха юм даа.

Үнгэрһэн долоон хоногто хоёр һаратайхан на­рай Адиса басаганай бэедэ аймшагтай үбшэн элирүүлэгдэжэ, тэрэнэй эхэ эсэгэнь арад зондоо хан­дажа, нялха хүүхэнэймнай ами наһа абаралсыт гэжэ туһа эриһэн байна. Энэ һураг богонихон сагай тур­шада бүхы Интернет һудалнуудаар таража, арад зом­най нэгэдэжэ, аюултай үбшэндэ нэрбэгдэһэн хүүхэнэй ами наһа абархын тулада 17 сая түхэриг хэдыхэн хоно­гой туршада суглуулжа, тэрэнэй гэртэхиндэ дамжуул­ба. Теэд энэ сугларһан мүнгэн хэрэгтэй тарилгадань үшөөшье хүрэнэгүй. Юундэб гэхэдэ, Адиса басаганда нюрганай балсангай хабдар (спинальная мышечная атрофия) гэжэ тон хоморой шуһа мяхаар дамжан ерэ­дэг үбшэн хүрөө юм. Энэ үбшэ аргалхын тулада дэл­хэйн эгээл үнэ сэнтэй эмүүдэй тоодо ородог «Золгенс­ма» гэжэ тарилга хэрэгтэй болонхой. Энэ эмэйнь үнэ сэнгынь 160 сая түхэригтэ байдаг юм. Энэ ехэ мүнгэн залуухан гэр бүлэдэ хаанаһаа байхаб даа. Тиимэһээ Адиса басаганай түрэлхид арад зондоо хандажа, хүн бүхэн арга шадалаараа туһалыт гэжэ гуйна. Эмшэдэй хэлэһээр, гансал энэ тарилгаар Адиса басаган эдэ­гэжэ, элүүр мэндэ боложо, юрын үхибүүнэй жаргал эдлэхэ аргатай.

Хорёодтой холшорхон наһандаа ябаһан залуу гэр­тэхинэй зүрхэ сэдьхэл хүмэрижэ, ямар байдалда оро­од байһыень таажа мэдэрхэнь аргагүй. Үри хүүгэдэй ами наһан, элүүр энхэ юунһээшье сэнтэй баялиг ха юм даа.

- Намда үдэр бүри элдэб зон хонходожо, арга шадалаараа туһална. Ородой Холбоото Уласай бүхы можо нютагуудаар байдаг буряад арадай нютагай эблэлнүүд хандибаа оруулна. Швейцари, Америкэ, Солонгос болон бусад гадаадын гүрэнүүдээр ажал хэжэ ябаһан залуушуулнай аргагүй ехэ мүнгэ эльгээ­нэ. Долоон хоногой туршада 17 сая түхэриг суглараа. Буряад арадтаа, нютагаархидтаа доро дохижо, баяр баясхалан хүргэнэб, - гэжэ Адисын эсэгэ Арсалан Юрьевич хөөрэнэ.

Хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэһэн хүүгэдтэ туһалхын тулада Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Вла­димир Путин «Круг добра» гэһэн жаса энэ жэл байгу­улаа юм. Тиимэһээ Адиса басаганда хэрэгтэй «Зол­генсма» гэжэ эм Швейцариһаа асарха хэрэгтэнь энэ жаса туһалха аргатай байна.

Хүндэтэ манай уншагшад, Адиса басагандаа туһалая! Хүн бүхэмнай сэдьхэлэйнгээ дулаахан ольһо энэ хүүхэндээ бэлэглэжэ, ами наһыень абарха аргатай байна.

Туһа эльгээхэ тусхай дугаарнууд:

Моб. Банк: 89503863174

Номер карты Сбербанк: 2202201346432905 Дарима Андреевна Г.

Счет в Сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Ади­са Арсалановна Г.

Сбербанк папы Адисы

4173 9800 2831 5014

Моб.б 89516399101 Арсалан Юрьевич Г.

Сбербанк дедушка Адисы

2202200830335574

Моб.банк 8 (902) 532-46-96 Андрей Анатольевич В.

ВТБ: 4893470460105726

Моб. Банк ВТБ: 89503863174 Дарима Андреевна Г.

Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г.

Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Ан­дреевна Г.

PayPal: garm_darima@mail.ru Дарима Гармаева

Фото: Гармаевтнай бүлын дурадхаһан гэрэл зураг