Ниигэм 19 mar 2021 468

​Ама, хамараа бүглөөд ябаха гурим Буряад Уласта шалгагдана

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласта ниитын унаада ама, хамараа бүглөөд ябаха гурим сахигдана гү гэжэ мобильна бүлэгүүд шалгалтануудые үнгэргэһөөр.

Тиигэжэ үнгэрһэн хоёр үдэрэй туршада мобильна бүлэгүүд Улаан-Үдын Бабушкинай, Борсоевой гудамжануудта аймагууд хоорондо ябаһан ниитын унаануудые шалгаа. Жолоошод болон ниитын унаагаар ябаһан хүнүүдтэ ама, хамараа заатагүй бүглөөд ябаха гурим тухай тэдэнэр һануулаа. Гурим эбдэгшэдтэ захиргаанай протоколнууд абтаа.  

Март һараһаа хойшо гурим эбдэһэн тухай табан протокол абтаа.

Буряад Уласай Толгойлогшын 2020 оной мартын 13-ай 37-дохи зарлигаар ниитын унаагаар болон таксигаар ябагшад заатагүй ама, хамараа бүглөөд ябаха ёһотой гэжэ һануулнабди.

Энэ гурим эбдэгшэдтэ Буряад Уласай «Захиргаанай хуули эбдэһэн тухай» хуулиин 15.1-дэхи статьягаар яла тохогдохо юм:

- эрхэтэдтэ – 500-һаа 1500 түхэриг хүрэтэр;

- тушаалта нюурнуудта – 2500-һаа 7500 түхэриг хүрэтэр;

- юридическэ нюурнуудта – 12500-һаа 25 000 түхэриг хүрэтэр.  

Фото: egov-buryatia.ru