Ниигэм 22 mar 2021 262

Улаан-Үдэдэ дулаан

Буряадай уларил шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, мүнөөдэр мартын 22-то, хойто аймагуудаар саһан орожо магад. Үдэртөө Хойто Байгалай аймагаар багаханаар саһан ороходоо болохо. Зүүн тээһээ секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим сагта һалхин шангадажа, хойто талын нютагуудаар 15-18 метр хүрэтэр үлеэхэ. Үдэртөө 6-11 градус дулаан болохо. Байгал шадар 2 градус хүйтэнһөө, 3 градус хүрэтэр дулаарха.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Зүүн тээһээ 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 7-9 градус дулаан тогтохо.

Фото: pixabay.com