Ниигэм 26 mar 2021 368

Хамтын иммунитет хэрэгтэй

Буряад Уласта коронавирус үбшэндэ дайрагдаһан түрүүшын эрхэтэнэй элирүүлэгдэһээр жэл болобо.

 Буряад Уласай Роспотреб-хиналтын ахамад врач Сергей Ханхареев жэлэй туршада хорото үбшэнтэй тэмсэлгын дүнгүүдые тобшолбо.
Дэлхэйдэ коронавирус үбшэнэй таража эхилхэдэ, бидэ бэлэдхэлэй ажал ябуулжа, Буряад Уласай Засагай газар, Элүүрые хамгаалгын яаман хамтаржа, эмнэлгын газарнуудые бэлдээд, эмшэдэй бэе хамгаалгын хэрэгсэлнүүдые абаад байгаабди.
Түргэн болзор соо үбшэлһэн хүнтэй харилсаһан зон элирүүлэгдэжэ, шалгалтанууд үнгэргэгдэжэ эхилээ. Жэлэй туршада Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэд 120 мянган тогтоолнуудые бэлдэжэ, СОVID-19 үбшэнтэнөөр харилсаһан  ажаһуугшадта барюулжа, карантинда гэртээ һуухыень уряалһан байна.

Намар энэ үбшэн бүри ехээр таража, орёошог байдал ушарбашье, хамтын хүсөөр дабагдажа гараа. Эндэ шэнжэлэлгын лабораториин мэргэжэлтэд гурбан халаанда ажалаа ябуулжа, үдэр һүнигүй үбшэнтэниие элирүүлгын шэнжэлэл хээ.
Бидэ булта аймшагтай үбшэнэй һүжэрхые адаглажа, анхан түргөөр тарадаг үбшэн тухай миин лэ дуулаһан байгаабди. Харин үнгэрһэн жэлдэ түрүүшынхиеэ иимэ ханяадантай ушаржа, тэрэ дороо тэмсэжэ эхилээбди. Хүлеэхэ, гайхажа байха саг хэндэшье үгы байгаа. Бүхэдэлхэй ХХ-дохи зуун жэлэй эхиндэ «испанка» гэһэн үбшэнтэй тэмсэһээр, ондоо бузартай  ушараагүй байгаа. Эмшэн бүхэн ехэ харюусалгатайгаар ажалдаа хандадаг гэжэ мэдээжэ. Тиин коронавирусай добтолходо бидэ булта хүсэ шадалаа нэгэдхэжэ, бэе бэеэ дэмжэжэ, ажалаа ябуулаабди.  Эсэхэ сусахаяа мэдэнгүй, нэн түрүүн нангин уялгаяа дүүргэхэеэ оролдонобди.

СОVID-19 бултанда бэеын энхэ элүүрһээ сэнтэй юумэн үгы гэжэ дахин тодорхойлоо. Тиимэһээ хододоо бэеэ гамнажа, алишье сагта һэргылэмжын дүримүүдые нангинаар сахижа ябаха хэрэгтэй гээд дахин һануулнабди.

Хэзээ нюур амаа маскаар хаагаад ябахаяа болихобди гэһэн асуудал олоной һанаа зобооно ёһотой.  Энээндэ Сергей Ханхареев иимэ харюу үгэнэ:

Мүнөө Буряад Улас дотор коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга эхилэнхэй. Бүхы зоной 60 % хоёр дахин тарилга абажа, хамтын иммунитедэй бии болоходо, анхан абтаһан харгалзалгын хэмжээнүүд һуладхагдажа эхилхэ.

Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav