Ниигэм 29 mar 2021 403

Агуу Илалтын 76 жэлэй ой угтуулан

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын туйлагдаһаар 76 жэлэй ойдо бэлэдхэл Буряадта эхилэнхэй.  Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнай жэлнүүдтэ байлдаанай газарнуудта хүндөөр шархатажа, Улаан-Үдэ хотын госпитальнуудта наһа бараһан сэрэгшэдэй дурасхаалда зорюулагдажа, носоогдоһон  Мүнхэ гал саг зуура Улаан-Үдэ хотын Октябрьска районай Сэрэгэй комиссариат абаашагдахань. Хүшөө шэнэлхэ хүдэлмэри эхилжэ, апрелиин 6-да дүүргэгдэхэ түсэбтэй гээд, Улаан-Үдэ хотын захиргаан мэдээсэнэ.

2019 оной октябрь һарада Мүнхэ гал заһабарилгын хүдэлмэринүүдэй ябуулагдаха хаһада мүн лэ тусхайта капсула соо хэгдэжэ, ондоо газарта абаашагдажа, 2020 оной февраль һарада анханайнь газарта «Тигр» гэһэн бронемашинаар сэрэгшэд асаржа табиһан юм.

Фото: ulan-ude-eg.ru