Ниигэм 18 apr 2021 120

​Зурхай - апрелиин 18, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 6

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, худалдаа наймаанда, үрэһэ тарилгада, хии мориёо хиидхэхэдэ, наһаа утадхахада, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн. Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһахагүй.

Адуу мал, эд бараа хажуу тээшэ үгэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай муудаха.