Ниигэм 16 apr 2021 565

Буряадта зониие зөөлгэхэ хэрэг


Һалажа, hандарhан гэрнүүдhээ зониие зөөлгэхэ федеральна болон уласай программануудай бэелүүлгэ Улас дотор үргэлжэлбэ. Байха аргагүй гэжэ 2017 он болотор шиидхэгдэhэн гэрнүүдые сүлөөлжэ эхилээ. Кабанскын аймагай Селенгинск тосхондо хуушан гэрнүүдhээ зониие гаргаад, шэб шэнэ гэрнүүд руу оруулха ёhотой. Мүнөө барилга ябуулагдажа байна.
Селенгинскэдэ гэрнүүд hандаржа, hалажа, гайтайхан лэ байдалда оронхой. 9 жэлэй саада тээ бултыень аюулта гэжэ тоолоо hэн, теэд зон мүнөө болотороо эндээ ажаhууhан зандаа. Арад зон 2012 онhоо хойшо зөөхэеэ хүлеэжэ байгаа, тиин одоол мүнөө тэдэнэр шэнэ гэрнүүд руу орохо аргатай болобо гээшэ. Һандаранхай гэртэ байхада ажаһуугшадай элүүр энхэдэ муу. Багашуул, наһатай зон үбдэжэ эхилнэ. Арга шадалтай зониинь түрэлхидтээ зөөжэ, саг зуура түбхинэнэ.   Гүрэнэй юрэнхылэгшын үүсхэhэн "Гэр байра болон хотын байдал" гэhэн үндэhэн проектын hайгаар бэрхэшээл шиидхэхэ арга олдоо. Мүнөө эндэ хуушан гэрнүүдэй орондо гурбан дабхартай  шэнэ хоёр гэр  бодхооно. Кабанскын аймаг улас дотороо эгээн түрүүшүүлэй тоодо гэрнүүдые барижа эхилээ. Бүхыдөө 2021 ондо тус программада 6 муниципальна байгууламжанууд хабаадалсаха. Тэрэнэй тоодо Улаан-Үдэ хото бии юм ааб даа. Бүхы шахуу аймагуудта шэнэ гэрнүүдэй барилга ябулагдаха. Ехэнхи барилга ниислэлдэ болохо юм аабза, тодорхойлходо, 8300 гаран дүрбэлжэн метр гэр байра баригдаха. Селенгинскэдэ шэнэ гэрнүүдые август соо ашаглалгада тушаахаар түсэблэнэ. Тиигэжэ зунай дүүрэтэр 100 гэр бүлэнүүдэй ажабайдал тад хубилжа, булта  жаргалтай шэнэ байдал түхеэрхэ юм. Барилгын ажалые Буряадай барилгын яаман хинан харана.  

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: onf.ru