Ниигэм 29 apr 2021 134

«Анхарагты! Харгынууд хаагдаха»


Мүнөөдэр, апрелиин 29-дэ, майн 4-дэ, майн  7-до Улаан-Үдэ хотын Соведүүдэй талмайда Агууехэ Илалтын һайндэрэй жагсаалда бэлэдхэл болохо. Эндэ хото шадар оршодог сэрэгэй частьнуудһаа албатан ерэхэ, сэрэгэй техникэ хабаадуулагдаха болоно.
Энэ ушараар гурбан үдэрэй туршада үглөөнэй 7:00 сагһаа үдэрэй 13:00 саг болотор Сүхэ Баатарай, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова үйлсэнүүд хаагдаха. Бүхы унаанууд Соведүүдэй талмай тойрожо, Смолиной, Борсоевой гудамжануудаар болон трамвайн харгы зайгаад ябаха болоно. 
Майн 9-нэй үдэр мүн лэ үглөөнэй 7:00 сагһаа үдэрэй 13:00 саг болотор эдэ харгынууд хаагдажа, Һайндэрэй жагсаал үнгэрхэ. Энэ үдэр ниитын унаанууд: трамвай оройн 23:00 саг болотор, автобуснууд 24:00 саг болотор ябаха. Трамвайн 1-дэхи, 2-дохи, 4-дэхи маршруудта гурба гурбан вагон ябаха. 300 гаран автобус хотын бүхы шэглэлээр ябуулагдаха гээд дуулганабди.

Фото: ulan-ude-info.ru