Ниигэм 29 apr 2021 215

​​Буряад драмын театрта «Полковник бэшэнэ» моноспектакль табигдаха

© фото: Буряад драмын театр

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ Советскэ Союзай Герой, гвардиин подполковник Владимир Борсоевой бэшэһэн бэшэгүүд болон үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд зүжэгэй үндэһэ һууринь болоһон байна.

2020 оной октябрь һарада «АТВ» телесубагта телезүжэг табигдаа һэн.  Мүнөө Советскэ Союзай Геройн 115 наһанай ойдо дашарамдуулан, режиссер Олег Юмов, зүжэгшэн Солбон Ендонов болон хүгжэм найруулагша Сойжин Жамбалова тайзан дээрэ харуулха «Полковник бэшэнэ» моноспектакль бэлдэбэ (12+).

Зүжэгэй эхилхэһээ урид Агууехэ Илалтада болон Владимир Борсоевай 115 наһанай ойдо зорюулагдаһан үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Энэ түсэл Буряад театр болон уласай гүрэнэй архив бэлдэһэн байна.

Театрай фойедэ харагшад Владимир Борсоевой, аха дүү Козулинуудай “амидырһан” бэшэгүүдые  хараха аргатай. Тиихэдэ моноспектаклиин эхилхэһээ урид театрай фойе соо Буряад Уласай соёлой яаманай дэмжэлгээр гүрэнэй архивай бэлдэһэн Буряад «Кто останется живым после этой войны, тот будет навсегда счастлив и свободен…» гэһэн үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ юм.

Фото: Буряад драмын театр