Ниигэм 11 may 2021 322

Буряадай Хэжэнгын аймагай Хөөрхэ нютагта ветерануудаа дурсаба

Агуу Илалтын һайндэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд Ород гүрэн дотор хаа хаанагүй үнгэргэгдөө. Манай арад зондо гүнзэгы удха шанартай энэ һайндэр алад гарахаар бэшэ ха юм. Юундэб гэхэдэ, хархис дайсадһаа түрэл нютагаа аршалхаяа бүхы Совет гүрэн нэгэн мэтэ бодожо, үбгэ эсэгэнэрнай, эжынэрнай, аханарнай, эгэшэрнай ами наһаяа гамнангүй, Агуу Илалта шэрээлсэһэн гэжэ мэдэнэбди. Дайн гэһэн богонихон үгэ аад лэ,  аргагүй ехэ гашуудал, зоболон асардаг. Шэрүүн байлдаануудта ямар олон сэрэгшэд хохидооб даа. Нютагтаа үлэһэн үбгэд, хүгшэд, эхэнэрнүүд, үхибүүд ээм дээрээ бүхы хүндэ ажал даажа абажа, зариманиинь Илалта угтаха заяагүй байгаа. Түүхэдэ болоһон энэ гасалан хүн түрэлтэн мартаха ёһогүй.

Ород гүрэнэй нютаг, хото бүхэнһөө сэрэгшэд дайнда мордожо, тэдэ нютагуудта байлдаануудта баатарай үхэлөөр унаһан, һураггүй үгы болоһон сэрэгшэдэйнгээ дурасхаал мүнхэлэн, хүшөө бодхоогдонхой.

Буряад Уласһаа Эхэ ороноо хамгаалхаяа 120 мянганһаа дээшэ хүн дайнда мордоо, 39 мянганһаа дээшэ хүн байлдаанай газарта унаа.

Буряадай Хэжэнгын аймагай Хөөрхэ нютагта эрэшүүлээ дайнда үдэшэжэ, бултыень угтан абаха золгүй байгаа. Шэрүүн байлдаанда унаһан сэрэгшэдэйнгээ дурасхаал мүнхэлэн, 1971 ондо хүшөө бодхоогдоо һэн. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойдо зорюулан, нютагай эдэбхитэд хүшөө шэнэлжэ эхилһэн байна. Хөөрхэ нютагһаа гарбалтай хүнүүд, нютагтаа ажаһуудаг зон мүнгэ суглуулжа, дайгаа даража, нютагаа бусаһан ветерануудайнгаа нэрэ мүнхэлөө.

Байгша ондо майн 9-эй һайндэртэ дашарамдуулан Дээдэ Хэжэнгын һомоной дарга Анатолий Цыренов, Хөөрхэ нютагаархид эрэлхэг баатар сэрэгшэдэйнгээ дурасхаал мүнхэлжэ, баглаа сэсэгүүдые хүшөөдөө табижа, митинг үнгэргөө. Саашадаа хүшөөгэйнгөө дэргэдэ, ара талын ветерануудай нэрэ мүнхэлхэ талаар ажал ябуулагдаха юм. 

Фото: Кижинга-инфо.24/7