Ниигэм 20 may 2021 398

​Буряад Уласта ой тайга агаарай онгосоор адаглана

© фото: Яндекс.Дзен

Буряадта ойнуудые агаарай онгосоор адаглажа эхилбэ. Ушарынь гэхэдэ, уластамнай хуурай уларил тогтожо эхилээ. Тиигэжэ ойн түймэрэй аюултай хаһада 7 вертолет болон агаарай 6 онгосо ниидэжэ, шалгалта хэжэ байха. Хэдэн жэлэй туршада энэ ажал хэгдэжэ, үрэ дүнтэй байгаа. Һая һүжэрһэн түймэр элирүүлжэ усадхахадань бэлэн.

Ойн түймэр саргшадай ажалынь ехэ харюусалгатай. Табигдаһан түсэбэй ёһоор, ойн түймэртэй тэмсэдэг десантнигууд саг соогоо бэлэдхэл хэжэ, түймэрэй үзэгдэбэл, буужа усадхаха ажал эхилхээр бэлэн. Эдэ зон дүй дүршэлтэй, һорилго һайтай. Тиигэбэшье гэнтын аюулта ушарнууд болоходоо магад. Жаахан онгосо соо 8 хүн багтана. 2 пилот, нэгэ адаглагша, 5 десантник. Парашютно-пожарна бүлэгэй дарга Алексей Смышляевай хэлэһээр, хүн бүхэн өөрын уялгатай, табан жэлэй туршада онгосоор ниидэжэ, ой тайгада түймэрэй хаана болоһые адаглана. Хэды дахин парашюдаар собхорһоноо тоогоо алдааб гэжэ тэрэ хэлэнэ бэлэй.

Түймэрэй олдобол, хэды шэнээн талмайда һүжэрһыень, десантнигуудай бууха талмай элирүүлжэ, онгосын жолоошон һалхинай хэды шэнээн хүсэтэйень тооложо, десантнигуудаа буулгадаг байна. Ой түймэрнүүд наранай халуунаар шаража, тала дайда хатажа эхилбэл һүжэрхэ. Теэд мүнөө байд гээд хура ороно гээшэ. Агаарай онгосоор нэгэ дахин ниидэхэдээ Загарайн, Ивалгын, Тарбагатайн, Мухар-Шэбэрэй тала дайда шэнжэлэгдээ. Нэгэшье аймагта түймэр үгы. Ойн түймэрнүдтэй тэмсэжэ эхилһээр улас дотор ойн 50 түймэр болоо. Энэнь нёдондоо жэлдэ ороходоо, гурба дахин бага. Хуурай уларилай тогтоходо ниидэлгэнь олон болохо хаш.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Яндекс.Дзен