Ниигэм 21 may 2021 445

​Буряад Уласай Эсэгын дайнай ветеранда - үзэгдөөгүй бэлэг

© фото: БГТРК

Прибайкалиин аймагай Черёмушки нютагта ажаһуудаг танкист Иван Тимофеевич Голощаповта үзэгдөөгүй нюуса бэлэг Зүүн зүгэй тойрогой сэрэгшэд дамжуулаа. Сэрэгшэд ветеранда концерт харуулжа, удаань сэнтэй бэлэгээ харуулаа.

Сэрэгэй оркестрын хүгжэм доро түүхэдэ ороһон Т-34 түхэлэй танк абяа татан, ветеранай хоройн захада морилон ерээ. Ветеран, полковник Иван Тимофеевич Голощапов гайхахын ехээр гайхаа. Иван Тимофеевич шэнэлэгдэжэ, заһагдаһан Т-34 танк хараха гэһэн урилгада Улаан-Үдэ ерэжэ шадаагүй. Харин тиихэдэнь дайнай түүхэтэ танк өөрөө ветеранда ерээ. Сэрэгэй Зүүн зүгэй тойрогой ударидагшад ветеранда үзэгдөө һанагдаагүй бэлэг хэхэмнай гэжэ шиидээд, танкые томо ашаа шэрэдэг трал-машинада ашаад асараа.

Иван Тимофеевич мүнөө ерэн долоотой. Хүл хүнгэн, газаа досоогуур ажалаа хээд лэ ябана. Ганса нюдэниинь муугаар харадаг болоо, дайнда шархатаа. Танкын газаань дүтэлэн ерэхэдэ, түмэр хүлэгтээ дүтэлжэ, дулааханаар мэндэшэлээ. Үндэр наһатай болобошье, өөрөө танк өөдэ абиржа гараад, командирай һуури эзэлэн нэгэ хүндэлэлэй дүхэриг ябаа. 

Дайнай эхилхэдэ, арбан найматайхан Иван, Эсэгэ ороноо фашистнуудһаа хамгаалха гэжэ зориһон байгаа. Ахань баһал дайнда хабаадаһан. Эгэшэнь Кузбасста шулуун нүүрһэ малтажа байхадаа, шахтань сүмэрхэдэнь, гар хүлөө гэмэлтэһэн. Дайнай дүүрэхэдэ, булта амидынууд гэртээ бусаа бэлэй. Иван Тимофеевич хоёр дахин хүндөөр шархатаһан. Танк соогоо дүрэжэ байгаа һэмди гээд мүнөө ветеран тэрэ сагаа дурсан хөөрэнэ бэлэй.

“Бэлэг бариһандань үнэн зүрхэнһөө баяраа мэдүүлнэб. Залуу наһан һанагдашаба. Тиимэ муухай дайн дажар бү болоһойш даа. Тиигэбэшье залуу хүбүүд шанга һорилготой һургуулиһаа байха ёһотой. Юунш болохоёо байһые хэн мэдэлэй даа”, - гээд ветеран Иван Тимофеевич хэлэнэ бэлэй.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК