Ниигэм 27 may 2021 333

Ямар яһатан Буряадта олон бэ?


Хүн зониие тоо бүридхэлдэ абалгын хэмжээн байгша ондо үнгэргэгдэхэ болоно. Тиимэһээ Буряадай статистикын талаар хорооной мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, энэ хэмжээндэ хабаадаһан зон өөһэдынгөө ямар нэгэн үндэһэтэндэ, арадта хабаатай байһанаа тодорхойлхо эрхэтэй байха. 
1992 онһоо хүнэй паспорт соо «ямар үндэһэтэн» гэһэн гаршаг абтаһан байна. Тэрээнһээ хойшо хүнэй ямар үндэһэ яһатанда хабаатай байһаниинь ехээр элирүүдэнгүй, бодото баримтануудые тодорхойлхонь орёошог болоһон юм. Мүнөө үнгэргэгдэхэ хэмжээнэй удаа бүри тодорхой мэдээсэл абтаха гээд мэргэжэлтэд онсолно. Энэнь Ород Улас дотор үндэһэнэй политикын талаар ехэ удхатай, хэрэгтэй байхань лабтай.
2010 ондо үнгэргэгдэһэн тоо бүридхэлдэ абалгын хэмжээнэй дүнгүүдые харахада Буряад Уласта 130 гаран үндэһэ яһатан болон этническэ бүлгэмүүд тоологдоно. Тэдэнэй арбан гурбан янзаниинь оройдоол нэгэ мянга гаран зонһоо бүридэнэ. Харин эгээл олоор ородууд, буряадууд Буряадта ажаһууна гээд элирээ. Үсөөн арадуудай тоодо һоёдууд, хитадууд, немцүүд, киргизууд ороно.
Энэ жэлэй хэмжээн шэнэ онол аргануудай хүсөөр үнгэрхэ.Тиин зарим ажаһуугшад өөһэдөө «Госуслуги» порталда орожо, электронно аргаар бүридхэлэй хэмжээндэ хабаадаха аргатай

Фото: pixabay.com