Ниигэм 15 jun 2021 175

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: Олимпиин гал дамжуулагша

“Буряад үнэнэй” нэрэ бүхы дэлхэйдэ мэдүүлэн зэдэлүүлһэн хүн Борис Владимирович Балданов болоно.

Бүхэроссин тамиршад тухай конкурсдо хабаадахадаа, оройдоол 20 сурбалжалагшадай тоодо илажа гараһан юм. Тиин Олимпиада ошохо замаа нээһэн.

Энэ конкурсдо илаһанай ашаар 2005 ондо Генуя хотодо болоһон Олимпиин факелые дамжуулгын эстафетэдэ хабаадаа һэн. Нангин һүлдэтэ гал үргөөд гүйжэ ябахадаа, Борисай толгойдо ямар бодолнууд түрөө һэн хаб?

Түрэһэн гараһан нютагынь, саһан дуулгата Саяанууд һанагдаа һэн гү? Хэн хүшэтэн тэрэниие үргөөд, иишэ, Генуя руу эльгээжэрхибэб? Олимпиадын гол һүлдэ факелые ямар хүсэн гартань барюулаад табижархибаб? Борис, тухайлхада, иимэ асуудалнуудаар бэеэ зобоогоогүй. Ерээ хадаа ерээ, ошотомо гал үргөөд гүйгөө хадаа гүйгөө.

Үнэн дээрээ, энэ баримтын далда ехэ удхатай байһаниинь арсашагүй. Хужараймнай хурса хүбүүн Олимпиин наадануудта хабаадагшадай харгы замыень нээлсэжэ, гэрэлтүүлжэ үгэһэн хүнүүдэй нэгэн болоно бэшэ гү?

Олимпиин наадануудай гол һүлдые

Ошотуулан Танай гүйхэдэ,

Бүхы дэлхэй альгаа ташаа,

Бидэнэр альгаа ташаабди.

Сочидо болоһон Олимпиада

Соносохо, хараха золтой,

Урма зориг түрүүлмэ

Универсиадада ошохо золтой

Спортын эрхим сурбалжалагша

Солоёо үргэн ябаналта,

Лауреат болон тодоржо,

Лаб түрүүлэн дабшаналта.

“Алтан Олимп” шагналаа

Алтан хоймортоо тахижа,

Арад зондоо хүндэтэй

Алдаршажа ябахатнай болтогой!

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​