Ниигэм 14 sep 2022 459

ВЭФ-2022 хуралдаанда

Буряадай түлөөлэгшэд  ниигэмэй һалбариин асуудалнуудые Зүүн зүгэй экономическа хуралдаанай хоёрдохи үдэртэ зүбшэн хэлсээ, мүн баһа харилсаануудые тогтоолгын хэдэн хэлсээнүүдые баталаа. Алас Дурнын тойрогто аяншалга хүгжөөлгын панельнэ сессинүүдтэ, Россиин Тамирай яаманай павильоной нээлгэдэ хабаадаа. Буряад орондо интерактивна талмайнуудые байгуулха талаар хэлсээн эндэ баталагдаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Улаан-Үдэ хотын мастер-түлэбөөр хараалагдаһан хэмжээ ябуулгануудые гүрэнэй болон хубиин холбоогоор 2025 он болотор бэелүүлхэ зорилго табигданхай. Зүүн зүгэй VII экономическа хуралдаанай үедэ Россиин Юрэнхылэгшын ДФО-дохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хабаадалгатайгаар хэлсээнүүд баталагдаба.  Юрий Трутневай тэмдэглэһээр, Алас Дурнын хотонуудай мастер-түлэбүүдые байгуулгын ажал Владимир Путинай даабаряар ябуулагдана. ВЭФ-2021 хуралдаанай дүнгүүд мүн хараада абтана. Буряад оронһоо гадна иимэ хэлсээнүүд Камчаткын хизаартай ба Магаданай можотой баталагдаа.

«Алас Дурнын ажаһуугшадта болбосон байдал байгуулга, байгаалиин гайхамшагта үзэсхэлэнгүүдые бүхыдэнь нээлгэ, Алас Дурнын ажабайдалай шанарые дээшэлүүлгэ мастер-түсэбүүдэй тон шухала зорилгонууд болоно. Мүнөөдэрэй талада Петропавловск-Камчатскын, Улаан-Үдын, Магаданай мастер-түлэбүүд эгээл һайнууд», – гэжэ Юрий Трутнев тэмдэглээ.

«Мастер-түлэбүүдтээ Улаан-Үдые тойроһон нютагуудые оруулха гэһэн түсэб  байна, гадна байгаали, Байгал далайе хамгаалгые тон түрүүн хараадаа абаха зорилгонуудые  бидэ урдаа  табинабди», – гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Улаан-Үдые хүгжөөлгын түлэбүүдэй түрүү зэргэдэ зайн гал дамжуулдаг ажахые һэльбэн шэнэлэлгэ, хубиин гэрнүүдые зайн галаар дулаасуулгада оруулалга, хотын түбые бүхыдэнь хүгжөөлгэ, аяншалагшадай дурые татаха газарнуудые байгуулга гэхэ мэтэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа