Ниигэм 23 sep 2022 413

Сэлгехэн Сэлэнгэдэ түсэблэһэнөө бэелүүлнэ

“Темник” гэһэн нютагай засагай байгууламжада бүхы 11 ТОС эдэбхитэйгээр хүдэлнэ.

- Нютаг һууринайнгаа шэг шарай һайжаруулха, бог шоройһоо сэбэрлэхэ, модо, сэсэгүүдые тарижа ногооруулха, байра байшануудаа заһабарилха гэһэн зорилготойгоор 2011 ондо ТОС-уудые байгуулһан  байнабди. Эгээл энэ сагта Буряад Уласта ТОС юун бэ гэжэ ойлгожо эхилэгдээ. Түрүүшын табан жэлдэ 5 ТОС тоологдоо, удаань үшөө 6 ТОС шэнээр нээгдээ. Эдэмнай хуу барандаа өөрын шэглэлээр хүдэлжэ байдаг. Эртээнһээ ямар ажал хэхэб гэжэ түсэбөө зохёодог заншалтай, - гэжэ захиргаанай мэргэжэлтэн Татьяна Алексеевна Бадмажапова хөөрэбэ.  

“Пожарная безопасность” гэһэн ТОС нэрэдээ тааража, түймэрһөө нютаг нугаяа хамгаалгын ажал ябуулна. Эндэхи эдэбхитэд нютагаа хатаһан ургамалнуудһаа сэбэрлэнэ. Юуб гэхэдэ, тэдэ бэлэхэнээр носожо, аюултай түймэрнүүд олоор ушарна бшуу. Дүтэ ой модон соо, бургааһатай газарнуудта түймэрэй һүжэрхэдэ, ТОС-ой эдэбхитэд эбтэйгээр гаража, саралгада хабаадана.

- Манай ТОС-ойхид Ташарай жалга ошожо, түймэр унтаргаалсана. Һүүлэй жэлдэ хүршэ Селендума һууринда туһа нэмэри үзүүлээбди. “Пожарная безопасность”  “Ацула”  “Олимпийский” гэһэн хоёр ТОС-той хамтаржа, 190 мянган түхэриг мүнгэндэ хүртөө. Энэ мүнгэнэй ашаар  түймэрһөө һэргылэлгын ажал ябуулаабди. Нютагаа тойруулан газар хахалаабди, Федосеево поле гэһэн газарай 1,5-2 гектар дэбисхэртэ  хаягдаһан бог шорой хушаабди, - гэжэ Татьяна Алексеевна хөөрэнэ.

Буддын заншалта Сангхын 7-дугаар Бандида Хамба лама Галсан-Чойроп Ванчиков Сагаан бургаас гэһэн газар һууринда түрэһэн намтартай. Ацуулын арад зон нягтаар түүхэеэ сахижа, мэдээжэ лама санаартанайнгаа аша габьяа тухай ургажа ябаһан залуу халаанда дамжуулжа байдаг. Һургуулида, хүүгэдэй сэсэрлигтэ тусхай түүхын, буддын шажанай хэшээлнүүд эмхидхэгдэнэ.

Галсан-Чойроп Ванчиковай түрэһэн газартань тусхай субарга бодхоогдоһон юм. Эндэ “Субурган” гэһэн ТОС хүдэлжэ, субаргаяа, хажуудахи газарыень сэбэрлэжэ, харууһалжа байдаг юм. Нютагайнгаа түрүү эдэбхитэдтэй хамта һаяхана найман ханатай гэрыень үргэн болгоо. Ноябрь бүхэндэ 7-дугаар Бандида Хамба ламада зорюулагдаһан ехэ хурал хурагдана. Эндэ ерэһэн айлшадые найман ханатай гэр соогоо угтан абана, халуун хоолоор хангана. Энээндээ шадамар бэрхэ Ацуулын түрүү хүнүүд Тамчын дасанай 280 жэлэй ойн баярта уригдаа. Хэмжээ ябуулгада хабаадаһан тамиршадые амтатай шүлэ буузаар эдеэлүүлээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ