Соёл уралиг 7 apr 2021 743

​Үүлэд

© фото: pixabay.com

Башкир хэлэн                   Гульфия ЮНУСОВА

Үүлэд

- Үүлэд, хайшаа хиисэнэт,

Хүнгэн далияа һэбеэд?

Урилдажа ниисэхээ

Хүндэшөөрхэнэгүй гүт?

Бидэ юрэл миин

Тэнгэреэр тэнэнэ бэшэбди,

Бороо унда асарнабди,

Талаяа, ойгоо уһалнабди.

Һүүдэр

Һүүдэр намһаа һаланагүй:

Сөөрэмдэ ошоходом,

Сохом дахана.

Уһанда ороходом –

Үгы болоно.

Уһанһаа гарахадам,

Бии болоно.

Гүйхэдэм – хойнотоногүй,

Гэтэһэндэл дахана.

Хашартай болошоо –

Хахад үдэр тэрьелбэб.

Гэртээ орохом,

Хоргодохом,

Хэдыш бэдэрэг –

Олохоёо һэдэг!

Дальбараанууд

Гурбан дальбараахан

Газаа пишаганана.

Цып-цып-цып! – гэнэб.

Сэхэ гүйлдэжэ ерэнэ:

Шара будаа үгыш.

Шара будаа үгэхэдэм,

“Садаагүйбди” гэлдэнэ.

Хааша гаргажа үгэбэб,

Ханатараа эдеэлбэ.

“Һайн даа, һайн даа” - гэлдэбэ.

Ород хэлэндэ Георгий Ладонщиков оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА оршуулба

Фото: pixabay.com