Соёл уралиг 26 mar 2021 665

​Эдир уншагшадай анхаралда

© фото: pixabay.com

Авар хэлэн

Гасан ХАБИТОВ

Басагандаа нэрэ үгэнэб,

Бишыхан, хөөрхэн хүүхэндээ.

Бэлигтэй түрөөш, мэдэнэб,

Бидэндээ баяр асарааш.

Авар поэтессын нэрээр

Фазу гэжэ нэрлэһүү,

Алигай басаган, Гиничутлиһаа

Аяар холуур суурханхай.

Энэ нэрэ һайханаар

Абажа ябаарай, зай гү?

Элшэ туяа татуулан

Алдартай, солотой ябаарай.

Бишыхан Курбан

Курбан оройдоол нэгэтэй,

Хүсэд ябажа эхилээ,

Хүсэхэеэ һанана эжыгээ,

Кухни руу дахан ошоно.

Дүүмни телевизор хараад,

Дууряан байжа хатарна,

Гуталыем намда асараад,

Түргэн бодохыем баадхана.

Ород хэлэндэ Марина Ахмедова-Колюбакина оршуулаа

Магомед АХМЕДОВ

Зүгын тоһон

Зүгы Патиие хадхаа,

Зүндөө Патя уйлана,

Хургань ехээр үбдэнэ,

Ахань тэрэниие һамааруулна.

Зүгын тоһо асараад,

Дүүдээ тэрэ ойлгуулна:

Зүү шэнги хадхууртайшье һаа,

Домтой тоһо асардаг.

Хүүхэлдэй

Патя орондоо оробо,

Хүүхэлдэйгээ хажуудаа хэбтүүлбэ...

Дуулаба: - Хүүхэм, унтыш,

Удаань би унтахаб,

Удаалан хулганаан унтаха

Аргааханаар.

Ород хэлэндэ Марина Ахмедова-Колюбакина оршуулаа

Магомед ПАТАХОВ

 «Таба» сэгнэлтэеэ ургуулхаб...

Үдэр бүри һурахань

Эгээш хашартай...

Үлүү хүсэ гаргангүй,

Эрдэм оложо шадаха гүб?

Уран зурагай хэшээлдэ

Таба сэгнэлтэ абабаб,

Энэ «табаяа» абаашажа,

Тала газарта тариһуулши.

Һайса уһалхаб, ургуулхаб,

Һалбагар модон болгохоб,

Үлирэй орондо «табануудые»

Үгэжэл байхал арсаангүй.

Суглуулжа тэдэнээ абаад,

Класстаа асархаб намартаа.

Сохом гайхаха һурагшад

«Хэнһээшье ухаатай отличник!»

Ород хэлэндэ Марина Ахмедова-Колюбакина оршуулаа

Айшат МАЛАЧИЕВА

Бороо ороно

Борохон миисгэй даарана,

Пеэшэндэ дулаасахаяа яарана.

Борбилоо бэгзышэнхэй,

Бороодо норошонхой.

Бороо тэрэниие хайрланагүй,

Адхаржал, адхаржал мэдэнэ,

Һуулгахам малгай соогоо –

Хуурайхан болог борбилоохон.

Ород хэлэндэ Марина Ахмедова-Колюбакина оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com