Соёл уралиг 30 mar 2021 658

​Ашанар зээнэрни

© фото: pixabay.com

Ород Уласай олон хэлэтэ уянга

Дербентнүүдэй азербайджан хэлэн            Фазиль МАМЕДОВ

Ашанар зээнэрни

Нюдэнэйм ошон,

Сэдьхэлэйм шэмэг,

Хүүгэдэйм хүүгэд –

Ашанар, зээнэрни.

Джейран, марал мэтэ

Зэһэнги, хурданууд

Зэлэ татан нааданат,

Ашанар, зээнэрни.

Гургалдайда – сүлөө,

Хоолосто – таряалан,

Харин минии хуби

– Ашанар, зээнэрни.

Эбтэй хоорондоо байгты:

Имран, Насреддин,

Самира, Айдэн

– Аша, зээнэрни.

 «Алдуу»                   Тахмираз ИМАМОВ

Класс соо шэмээгүй аалин,

Хүүгэд номоо уншана.

Бодобо Расим гараа үргөөд,

Болгоомжотойхон хэлэбэ:

Муталим хэшээлдээ

Мүнөөдэр хойнотоо гэжэ

Буруу бэшээтэйл.

Саг соогоо ерээл

Муталим хэшээлдээ.

Минии иимэ алдуу хэбэл,

Сохом хоёрые табихалта!

Ород хэлэндэ Талия Шарафиева оршуулаа

Кадырбек УМАРОВ

Тугалхамни, золигхон,

Тугаарай энээгүүр гүйгөөд,

Огород соо орошоол,

Ургамал таһа гэшхээл.

Арбузууд, үгэрсэ тэһэрээ

- Үншэн хэнзэдэл хэбтэнэ,

Тыквэнүүд хааша болоо,

Тэнзэгэр гүзээнь хаанаб?

Оһол һүйдхэһэн тугалхандаа

Одоошье ехээр гомдооб,

Уһалхашье шамайе дурамгүй,

Нугадаш туужа ошохогүйб.

Хоншоорыеш дахин эльбэхэгүйб,

Хотогорхон нюргыеш маажахагүйб.

Арбузууд хосороо, дынинүүд

– Амяараа гансаараа үлөөш.

Миисгэйтэеэ хоюулан                       Зейнаб ДЕРБЕНДЛИ

Үнгэтэ зөөлэн хүнжэл соо

Үргэһэн яагаа амтатай һэм.

Тэжэгэрхэн миисгэйгээ

Тэбэреэд унтаха дуратай һэм.

Шэрүүхэн хэлээрээ тэрэм

Шэхыем долёодог бэлэй,

Хөөрхы... ямар энеэдэтэй һэм,

Хөөбэри нооһыень эльбэдэг һэм.

Заахан зандаа байхаяа яагаабиб,

Заримдаа иигэжэ бододогби,

Миисгэйтэеэ хоюулан

Миил жаргажа наадаха һэмди.

Ород хэлэндэ Талия Шарафиева оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА оршуулба

Фото: pixabay.com