Соёл уралиг 5 apr 2021 803

​Бүүбэйн дуун

© фото: pixabay.com

БАЛКАР ХЭЛЭН              Муталип БЕППАЕВ

Бүүбэйн дуун

Наран, Һара унтаба,

Налайжа дайда һажаба.

Хүүгэн түргэн нойрсобо

Наартай дуунай аялга доро.

Бүргэдэй дальбараа зүүдэндээ

Тэнгэриин уудамаар ниидэнэ,

Бишыхан унаган нойрмоглон,

Талаар хатарна хэбэрынь.

Шэниисэ унтахаа яарана –

Шэмэ оруулхань хоолостоо.

Һаруул болохотойнь сасуу

Һуга ургахал, яаралтай.

Үдэшын ганса одон

Унтаха оройдоошье эрхэгүй,

Олоной харгы гэрэлтүүлхэ,

Оһолые зайсуулха үүргэтэй бшуу.

Ород хэлэндэ Виктор Куллэ оршуулаа

Мэлхэй бороо хоёр                    Мурадин ОЛЬМЕЗОВ

- Һүниин дунда хэн

Яһан гэрыем тоншоноб?

-Биб, - гэнэ бороохон,

Даарааб, гэртээ оруулыш!

Бүмбэгэ

Бүмбэгэ үлүү хүхеэд,

Сонхын шэл эбдэбэ,

Бүмбэгын гэмтэйшье һаа,

Сохюулбаб харин би.

Мүнгэн бороо

Һэмээхэн маряаһаар эхилээд,

Һэршэгэнүүр бороон шангарба.

Нохой гэр соогоо һууна,

Элжэгэн газаа норошоо.

Тахяа дальбараануудтаяа

- Тахяахан, тэнэгхэн

Дальбарааш хэды юм?

Тодо мэдэнэгүйш –

Тараад гүйшэдэг даа...

-Нээрэһээ, хүндэ бэшэ

Дальбараагаа тоолоходом,

Нэрээрнь хуу мэдэдэгби

Долоон дальбараагаа.

Түрүүшынь – Ко,

Хоёрдохинь – КокО,

Гурбадахинь, шарань – КококО

Хажуудахи эреэниинь – КококОко

Хойнотоошонь – КокО-КокОко.

Пи-пи гээшэнь – КОко-КококО

Долоодохииень энхэргэнээр

КокОко гэжэ нэрлэдэг.

Ород хэлэндэ Яков Аким оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА буряад хэлэндэ оршуулба

Фото: pixabay.com