Ниигэм 2 apr 2021 233

​Буряадай ТОС-уудай эдэбхитэд онлайн аргаар уулзаба

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласта ТОС-уудай нэгэдэлнүүд 2010 онһоо хойшо хүгжэнэ. Тэдэнэр уласаймнай аймаг бүхэндэ байгуулагдажа, хоорондоо нягта холбоотойгоор ажалладаг. Апрелиин 1-дэ ТОС-уудай хүтэлбэрилэгшэд, эдэбхитэд, засаг зургаануудай түлөөлэгшэд онлайн аргаар уулзажа, буряад хэлээр дүрбэдэхи хуралдаа үнгэргөө.

ZOOM аргаар Баргажанай болон Зэдын аймагуудай ТОС-уудай эдэбхитэд уулзажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа. Энэ хэмжээ ябуулгада 80 хүн хабаадаа. Түнхэнэй, Ахын, Загарайн  болон бусадшье аймагуудай түлөөлэгшэд онлайн-уулзалгада оролсоһон байна.

Буряад Уласай Толгойлогшо, Засагай газар, Арадай Хуралай зүгһөө газар дэбисхэрэй олониитын өөһэдын хүтэлбэринүүдтэ дэмжэлгэ, тэдхэмжэ үзүүлэгдэжэ байдаг гээд тэмдэглэлтэй.

Хүдөө нютагуудта ажаһуудаг зон бидэнэй орондо ондоо хүнүүд ерэжэ, нютагыемнай һэргээхэ һэн гэжэ хүлеэжэ һуунгүй, хүсэ шадалаа нэгэдүүлжэ, горитой ажал хэдэг байна. Ехэнхидээ тэдэнэр хүүгэдэй талмай, олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ соёлой байшан бариха гэжэ үүсхэл гаргажа, ТОС-уудые байгуулжа ажалаа эрхилжэ эхилһэн юм.

Нютаг дэбисхэрэй хүгжэлтын хорооной түрүүлэгшэ Виктор Васильевич Аюшеевэй хэлэһээр, ТОС-ууд нютагаа һайжаруулха зорилготой.

- Мүнөө тэдэнэр уулзажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа, өөһэдтөө шэнэ юумэ абаха, шэнэ һанаа бодолдо абтаха гэжэ һананаб, - гээд, хэмжээ ябуулга Виктор Аюшеев нээбэ.

Хуралдаанай буряад хэлэээрээ үнгэргэгдэжэ байһандань баяртай байнабди гэжэ Зэдын аймагай хүтэлбэрилэгшэ Валерий Цыренов онсолбо.

- Зэдын аймагта 95 ТОС байгуулагданхай, тэдэнэй бүридэлдэ 4200 хүн ородог. Үнгэрһэн жэлдэ 72 ТОС мүрысөөнүүдтэ хабаадаа. Ажаһуугшадай эдэбхи үүсхэл дэмжэжэ байһандань Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ баяр хүргэнэбди. Һанаһан хэрэгүүднай бүтэхэнь болтогой, - гэжэ Валерий Ринчиндоржиевич уулзалгада хабаадагшадта хандаба.

Баргажанай аймагай захиргаанай зүгһөө аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Зоригто Сундаров баһал баяраа мэдүүлээ.

- Баргажанай аймагта 22 мянган тухай хүн ажаһуудаг, тэдэнэй 20 хубинь - буряадууд, 10 һомонуудай 3-иинь буряад болоно. Энэ гурбан һомонуудай ТОС-уудай хүтэлбэрилэгшэд мүнөө энэ уулзалгада хабаадана, - гэжэ хэлэбэ.

Нээрээшье, энэ уулзалга хэрэгтэй байна гэжэ ойлгохоор. Юуб гэхэдэ, ТОС-уудай түлөөлэгшэд хэһэн ажал тухай презентаци бэлдэжэ, горитой ажал тухайнь гэрэл зурагууд элирхэйлнэ.

- ТОС гээшые бидэ “Территория объединения сил” гэжэ тайлбарилдагбди, - гэжэ Баргажанай аймагай “Уряал” ТОС-ой түлөөлэгшэ Лариса Молонова хэлэбэ.

Үнэхөөрөөшье, хүсэ шадалаа нэгэдүүлжэ, ажаһууһан газараа һайжаруулха талаар ТОС-ууд ехэ ажал хэнэ. Тэдэнэр хүгжэлтын холын хараата түсэбүүдтэй. Эхилһэнээ эсэс хүрэтэрнь дүүргэжэ, һанаһанаа бэелүүлжэ, һанаа амар һуудаг зон бэшэ. Саашадаа юу хэхэ, ямар ажал ябуулхабибди гэжэ оролдоһоор. Иимэ уулзалганууд һара бүхэн эмхидхэгдэнэ гээд һануулнабди.

Фото: egov-buryatia.ru