Ниигэм 31 may 2021 372

Буряад Уласай байгуулагдаһан үдэр “Буряад ТВ” теле-субаг мүндэлөө

Үни удаан хүлеэгдэһэн ганса буряад хэлэн дээрэ гаража байдаг түрүүшын теле-субаг харуулжа эхилбэ

Аяар холын 1923 оной майн 30-да Буряад-Монголой АССР байгуулагдаха тухай тусхай зарлиг гараһан байна. Үни удаан хүлеэгдэһэн ганса буряад хэлэн дээрэ гаража байдаг түрүүшын теле-субаг иимэ баяртай үдэр харуулжа эхилбэ.

Нээлгын баяр ёһололдо хабаадаһан Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов абаһаар лэ энэ үйлэ хэрэгые удхатай, тон ехэ харюусалгатай үдэр гэжэ нэрлээ.

- Шэнэ теле-субагай ашаар манай ажаһуугшад түүхынгээ, соёлойнгоо, заншалайнгаа баялигта дүтэ боложо, бүри үргэн хараа бодолтой болохо гээд найдагдана. Тиихэдэ түрэл хэлэеэ мэдэдэггүй хүнүүдтэ, илангаяа залуу халаанда туһатай байха бэзэ. Юуб гэхэдэ, тэдэ дамжуулгануудые хараад, буряад хэлэеэ шудалха мэдэрэлдэ абтадаг болоо һаань, баярламаар байха һэн. Иимэ гол шухала уялгатай “Буряад ТВ-гэй” ажал ехэ, - гэжэ Алексей Цыденов амаршалха зуураа тэмдэглээ.

Шэнэ теле-субаг долоон хоногто түхэреэн сүүдхын туршада хүдэлжэ байха. “Буряад ТВ-гэй” хүдэлмэрилэгшэдэй найдуулһаар, хүн бүхэн өөртөө дуратай дамжуулга олохо аргатай. “Танилсая”, “Мүнөөдэр”, “Жэгүүртэ хүлэг”, “Үе саг” гэхэ мэтэ дамжуулгануудта юун тухай хэлсэгдэхэб гэжэ харагшад ойлгожо байна ёһотой. Мүн танигдаагүй нэрэнүүдтэй “Болтогой”, “Энэ, тэрэ”, “33 эрьюүлгэ”, “Гэжээж” дамжуулганууд өөрын харагшадые зүрхэ эзэлхэл гээд һанагдана. Иимэ 10 гаран нэрэтэй передачанууд сэхээр гаража байхаар түсэблэгдэнэ. Хажуугаарнь, уран һайханай болон баримтата фильмнүүд субтитрнуудтай гү, али буряадшалагдаад харуулагдаха. Тиихэдэ зүжэгүүдшье олоной анхарал татаха. Хүгжэм дууншье олоор зэдэлхэ.

Майн 30-һаа “Буряад ТВ” утаһан холбоогоор ябадаг “Ростелеком” бүлгэмдэ 750-дахи толбшо дээрэ хүдэлжэ эхилээ. Бусад кабельна сүүлжээндэ июнь һараһаа хараха арга олгогдохо. Буряадһаа холо ойгуур ажаһуудаг хүн зон теле-субагай сайт дээрэ орожо, дамжуулгануудые хараха аргатай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов