Ниигэм 1 jun 2021 4553

​Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар шэнэ шан Алексей Цыденов байгуулба

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар уласай хүтэлбэрилэгшын «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священный дар родного языка» гэһэн шан жэл бүри барюулагдаха. Шэнэ шангай байгуулагдаһан тухай зарлиг Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов абаа.

Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгын талаар эмхи зургаануудта, үйлэдбэринүүдтэ эрхим практикануудые элирүүлжэ, урмашуулха зорилготойгоор «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священный дар родного языка» гэһэн шан байгуулагдаа.

Түрэл буряад хэлэеэ сахин хүгжөөлгын шанда гансашье болбосоролой эмхинүүд хүртэхэ бэшэ, харин гэр бүлэнүүд, уласай ажаһуугшадта туһаламжа үзүүлдэг (худалдаа-наймаанай түбүүд, аяншалгын эмхинүүд, банкнууд, МФЦ, почто, интернет холбоон), элүүрые хамгаалгын, ниигэмэй хамгаалгын, тамирай, спортын болон залуушуулай бодолгын болон бусад эмхинүүд урмашуулагдаха.

«Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэһэн шан 10 номинацида олгогдохо, шангай жаса нэгэ сая түхэриг болоно.

Шангай номинацинууд:

- «Эрхим гэр бүлэ»,

- «Буряад хэлэнэй оршондо нэбтэрүүлдэг Буряад Уласай эрхим сэсэрлиг»,

- «Буряад хэлэндэ һургадаг Буряад Уласай эрхим сэсэрлиг»,

- «Буряад хэлэндэ һургадаг Буряад Уласай болбосоролой эрхим эмхи»,

- «Буряад гүрэнэй хэлэндэ һургадаг Буряад Уласай болбосоролой эрхим эмхи»,

- «Буряад Уласай дунда гү, али дээдэ мэргэжэлэй эрхим эмхи»,

- «Буряад Уласай хотын, хүдөөгэй эрхим һомон»,

- «Буряад Уласай эрхим аймаг, хотын тойрог»,

- «Хангамжа үзүүлдэг Буряад уласай эрхим эмхи»,

- «Ниигэмэй һалбариин Буряад уласай эрхим эмхи».

 

Фото: Анна ОГОРОДНИК