Ниигэм 3 jun 2021 112

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: дэлхэй дээрэшье иимэ ушар үгы

 Уланай совхозой директорээр хүдэлжэ байхадаа, В.Ц.Баторов магтаалай үгэ дэлгээдэг байһан: “Зохёохы зон манда бии. 2 хонишоднай поэдүүд, шүлэгүүдэй согсолборинуудтай. Университедэй дипломтой мэргэжэлтэ философ хонишоноор хүдэлдэг”.

Иигэжэ хэлээд, нэгэ заа зуг татаад, өөрыгөө жэшээ болгон табиха: “Өөрөө би совхозой директор “театрай режиссер” гэһэн мэргэжэлээр дипломтойб, РСФСР-эй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэб. Дэлхэй дээрэшье, хай, иимэ ушар үгы ёһотой”. 

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​