Ниигэм 4 jun 2021 226

​Буряадай Ахын аймагта харгынууд заһабарилагдана

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Буряад Уласай Ахын аймагай Өөрлиг һууринда харгынууд заһабарилагдана. Заһабарилгын ажал үнгэрһэн жэлэй май һарада эхилһэн байна. Бүхыдөө 5 модоной зайда ажал ябуулагдаха юм. Түсэлэй ёһоор, харгынууд гэрэлтүүлэгдэжэ, тротуарнууд хэгдэжэ, машина табиха талмаайнууд, ябаган зүргэнүүд баригдаха. Үнгэрһэн зуун жэлэй 1980-яад онуудта харгынуудай баригдаһан сагһаа хойшо заһабарилга хэгдээгүй.

- Манай нютагта энэ хадаа үнинэй хүлеэгдэһэн хэмжээ ябуулга болоно. Манай аймагай харгынуудта иимэ ехэ мүнгэнэй һомологдоһон ушар һананагүйб. Харгын шэнэлэгдэхэдэ, нютагай шарайшье һэргэнэ. Иимэ хубилалатануудай боложо байхада, бидэ ехэ баяртайбди, - гэжэ Ахын аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Владимир Аюшеев хэлэбэ.

Заһабарилгын ажалда 185 сая түхэриг хэрэгтэй гэжэ тоологдонхой. Харгын барилгын ажал байгша оной ноябрь һарада дүүрэхэээр түсэблэгдэнхэй. 

Фото: Анна ОГОРОДНИК