Ниигэм 16 jun 2021 135

​Зунай түрүүшын аяншалагшад Буряадта бууба

© фото: egov-buryatia.ru

Июниин 14-дэ «Байгал» аэропорт дээрэ 2021 оной чартерна түлэбөөр ниидэдэг зунай түрүүшын рейс Москваһаа бууба. Байгал хүрэхэ зунай чартерна түлэб Аяншалгын федеральна агентство, Буряадай Засагай газар, “TUI Россия” туроператор болон уласаймнай аяншалагшадай эмхинүүд хамта эмхидхээ.

- “TUI Россия” компанитай бидэ гурбадахи ниидэлгын түлэб Буряад Улас руу эхилбэбди. Мүнөө тогтоһон эпидемиологическа байдал бараг һайнаар үнгэрхэ бэзэ гэжэ найданабди. Манай гидүүд, жолоошод, угтаха, аяншадые хангаха булта ажалшаднай, мүн баһа би өөрөөшье һэргылэмжын тарилга табюуланхайбди. Тиигэбэшье, һэргылэмжын хэмжээнүүдые гуримай ёһоор сахихабди – маска үмдэхэ, социальна зай сахиха, бэеынгээ температура саг үргэлжэ шалгажа байха. Тиимэһээ бүхы рейснүүд түсэблэгдэһөөрөө үнгэрхэ гэжэ һананаб, - гэжэ аяншадые угтажа байхадаа, Буряадай аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова тэмдэглээ.

Чартерна түлэбтэ хабаадагшад Буряад орондо элдэб шалтагаанаар ерэнэд - аяншалгын агентствэдэ путёвко дурадхаа, хямда сэнгынь һонирхуулаа, хэн нэгэн үбэлэй чартерна түлэбөөр амарһан байгаа, тиигээд дахин амархаяа һанаа.

- Би өөрөө Ашкелонһооб (Израиль), һаяхана Ород гүрэндэ ниидэжэ ерээб. Үзэсхэлэнтэ, түүхэтэ газарнуудаар ябаха һанаатайб, бүхы наһаараа Байгал далайда хүрэхэб гэжэ хүсэжэ ябааб. Энэ аяншалга сэдьхэлдэм хадуугдаха гэжэ һананаб, эндэхи зонтой танилсаха һанаатайб, байгаали харахаб, - гэжэ аяншадай нэгэн Павел хөөрөө.

Санкт-Петербургын Татьяна Мокиенко олон хотонуудаар, ондоо оронуудаар ябаа, харин Буряадта түрүүшынхиеэ ерээ.

- Би багаһаань манай Алас Дурные бүхыдэнь зүүн-баруун тээшэнь ото һэтэ Колыматайнь ябаа һэмби. Яхадта, Ханты-Мансийскда, Магаданда ошооб, теэд нэгэшье Буряадта ерээгүй байгааб, намда ехэл аятай байна. Үбэлэй Байгалда үхибүүдээ, аша зээнэрээ абаад ерэхэ һанаатайб. Тэдэмни фигуристнууд юм, Байгал дээрэ дураараа халтираг лэ, - гэжэ Татьяна Юрьевна бодолнуудаараа хубаалдаа.

2021 оной июниин 13- һаа сентябриин 23 болотор Буряадта 13 чартерна рейснүүдые Москваһаа “TUI Россия” туроператор эльгээхэ. Хоёр мянга гаран аяншад манда ерэхэ, юһэн үдэртэ нэгэ рейс ерэжэ байхаар хараалагданхай.

- Буряадай Аяншалгын яаман ба “TUI Россия” нёдондохи пандемиин үедэ энэ чартерна түлэб оройдоол һара соо хэжэ үгөө. Имагтал энэ хэрэг үнгэрһэн жэлдэ нютагай аяншалга эмхидхэгшэдтэ үрэ дүнтэйгөөр жэлээ үнгэргэхэдэнь туһа болоо бшуу: салингынь түлэхэ, албанай үргөө хүлһэлхэ мүнгэ зөөри байгаа, - гэжэ аяншалга эмхидхэгшэ “Абсолют Турай” аяншадай ерэлгын аянай эрхилэгшэ Алтана Оболова тэмдэглэнэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: egov-buryatia.ru