Ниигэм 18 jun 2021 549

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: швабрын ноёнһоо мэдээжэ блогер хүрэтэр

«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: швабрын ноёнһоо мэдээжэ блогер хүрэтэр

«Буряад үнэн» соо шогууша зон хүдэлдэг, шогтой ушарнууд хэдышье болодог һэн...

Н.Н.Бальжинимаева “Буряад үнэндэ” нэгэ үедэ хамууршан-сэбэрлэгшээр ажаллаа.

- Битнай швабрын ноёнби. Теэд энээнээ голодоггүй хүм даа. Амиием тэжээнэ ха юм. Баба-Ягагай хамуур мэтэ шэдитэйшье байжа болоо... Ступа соо һуугаад, швабраараа далаганаад хиидэшэхэ ааламби, – гэжэ байгаад шоглон үгэлхэ.

Тиин модон туһамаршанаа тулган зогсоод, элдэбынгээ һонин ушаралнуудые хөөрэшэхэ. Гэр дээрээ туг хиисхүүлһэн хубисхалша эмгэй тухайгаа, Һамасуу Батуевнагай зууршалгаар наһанайнгаа нүхэртэй ушарһан тухайгаа, түрэлэй һабагшатай ДашаРабдан Батожабайн ушаралта ябадалнууд тухай, мүн мистическэ үзэгдэлнүүд тухай, юрэдөөл, шэхэеэ һэрмылгэн шагна гэмэ зугаа дэлгээхэ.

- Та энээнээ бэшэгты. Нэгэ-хоёр хүндэ хөөрэхэдэтнай, юун болохо юм. Мүнөө сониндоо жэжэ конкурснуудые соносхообди. “Жэгтэй ушарал болоһон юм”, “Нютагай домогуудһаа”, “Минии мүшэн шинии мүшэнтэй” гэхэ мэтэ.

- “Минии мүшэн...” гээшэдэ бэшэжэрхиһэйб даа... Досоом гэжэгындэнэ. Буряадай бэлигтэй, зураг мэтэ сэбэр хүбүүнтэй залуудаа ханилаа һэм. Теэд аягүй юм гү даа.

Тиин Намжилма Нанзатовна “Бэшэгты” гэһэн идхалгадам дашуураад, өөрөөшье мэдэнгүй швабраа гуурһаар һэлгэжэрхиһэн юм. Нэн түрүүн Монгол гаража адис абаад ерээ.

Мүнөө монгол үндэһэтэн соогоо мэдээжэ блогер болошонхой, сэдьхэлэйнгээ туг дээхэнүүр намилзуулан алхална. Хэн нэгэнэй “Бабушка блогер” гээ һаань, “Юун бабушка гэжэ... Блогерто наһан үгы юм” гээд һөөргэдэдэг зантай.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​