Ниигэм 21 jun 2021 204

​«Буряад үнэнэй» сурбалжалагшадай эрхим номууд

© фото: Аркадий Батомункуевай коллаж

Галина Хандуевна Базаржапова-Дашеева болон Баясхалан Бальжинимаевич Дабаин гэгшэдэй бүтээлнүүд Бүгэдэ буряадай уласхоорондын “Алтаргана-2020” нааданда шэлэн абалгын уласай урилдаанда эрхимүүдэй тоодо оролсобо.

Июниин 17-до Буряад Уласта номуудай мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдоһон байна. Табан шэглэлээр эрхимүүд элирүүлэгдээ гээд эмхидхэгшэд мэдүүлнэ. Ушараад байһан орёо оршон байдалһаа боложо, шан барюулгын баяр ёһолол онлайн аргаар үнгэргэгдөө.

“Бурятия” сониной сурбалжалагша Баясхалан Дабаин хэдэн арбаад жэлдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда унаһан буряад хүбүүд, басагадайнгаа мэдэгдээгүй нэрэнүүдые бусааха талаар ажал ябуулна. Тэрээн дээрэ үндэһэлһэн “Герои со звездами и без звёзд” ном «Буряадууд ба буряад соёл тухай бусад хэлэнүүд дээрэ эрхим ном” гэһэн шэглэлээр 1-дэхи шатын дипломдо хүртөө.

47 жэл “Буряад үнэндэ” хүдэлжэ ябаһан мэдээжэ уран зохёолшо Галина Базаржапова-Дашеева урилдаанда шангай хоёр һуурида хүртөө. «Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном. Уран зохёол” гэһэн шэглэлээр “Байгал” сониной редактор 2-дохи шатын дипломоор шагнагдаа. Мүн 3-дахи шангай һуури «Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном. Баримтата ном” гэһэн номинацида эзэлээ.

Хомонова Саяна Доржиевна, Лыгденов Александр Галсаннимаевич, Зандраев Элбэг Цыренович болон Ардаева Лариса Николаевна гэгшэд бусад шэглэлнүүдтэ түрүүлжэ, Буряад Уласаа “Алтарганада” түлөөлхэ болоо. 

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ

Фото: Аркадий Батомункуевай коллаж