Ниигэм 25 jan 2022 391

Уһан хара бар жэлнай дүтэлжэ байна

Золгон байжа сагаалха гүбди?
Буряад арадаймнай эгээл ехэ һайндэр Сагаалгамнай үсөөн зоной хабаадалгатайгаар Улаан-Үдын гол талмай дээрэ үнгэргэгдэхөөр хараалагдана.

  • Бүри огто хоригдоходоошье магадгүй, бүхы юумэн Роспотреб- хиналтын мэргэжэлтэдэй табиһан эрилтэнүүдһээ дулдыдаха. Ханяаданай ехээр һүжэрбэл, яаха аргагүй болюулагдаха, - гэжэ Улаан-Үдын захиргаанай соёлой талаар хорооной мэргэжэлтэн Андрей Имедеев дуулгана.

Мүнөөдэрэй түсэбөөр, һайндэрэй хэмжээ ябуулганууд газаа үйлсэдэ оройдоол 30 минутын туршада үнгэргэгдэхэ. Буддын шажанай гуримаар хуушан жэлээ үдэшэжэ, орожо байһан жэлээ угтаха ёһололнууд мүн лэ үсөөн жиндагуудтайгаар үнгэргэгдэхэ юм байна. Энээн тухай Буддын шажанай заншалта Сангхада тусхай бэшэг Роспотреб-хиналтын хүтэлбэриһөө бууһан юм.

  • Хүндэтэ жиндагууд! Хорото ханяаданай ехээр тарахагүйн түлөө эмшэдэй эрилтэнүүдые дүүргэхэ ёһотойбди, - гэжэ Ивалгын дасанай шэрээтэ Аюр Цырендылыков хэлэнэ.

Жэлэй дүрбэн сагта мал адууһаяа дахажа ажамидардаг буряад-монгол арад түмэн Сагаан һарын баярай үедэ бэе бэетэеэ золгожо, айлшалжа найрладаг заншалтай. Хүндэхэн байдалай орожо ерээд байһан сагта холоһоо сагаалха болоо гээшэ аабзабди. Бэе бэеэ гамнагты! Элүүр мэндэ ажаһууя!  

Фото: Анна Огородник