Ниигэм 25 jan 2023 694

Танкын биатлоноор дэлхэйн абарга болоһон буряад сэрэгшэн дайшалхы медальнуудта хүртөө

Сэлэнгын аймагай Ноёхон нютагһаа гарбалтай Виктор Хишектуев – танкын биатлоноор дэлхэйн чемпион – сэрэгэй тусхай операциин талмай дээрэ шалгарба.

© фото: "Селенга-Инфо.24/7"

Донбассай түлөө тулалдаанда баатаршалга гаргажа, «Дайшалхы эрэлхэг зориг гаргаһанай түлөө» II шатын ба «Байлдаанда шалгарһанай түлөө» медальнуудаар шагнагдаа. Энээн тухай «Селенга-Инфо. 24/7» гэһэн вайбер-бүлгэмдэ мэдээсэбэ.  

2021 ондо Виктор Хишектуев Москва шадархи Алабино һууринда болоһон Сэрэгэй уласхоорондын наадануудай хэмжээндэ эмхидхэгдэһэн танкын биатлондо дэлхэйн 11 гүрэнэй түлөөлэгшэдэй дунда эгээл эрхим дүн харуулжа, илалта туйлаһан юм. Тиихэдээ 1 саг 36 минута 49 секунда соо даабарияа дүүргэжэ, рекорд табяа һэн.   

Тэрэл жэлдэ Виктор Хишектуевай танкын экипаж үшөө нэгэ эрхим дүн харуулжа, Гиннесэй рекорднуудай номдо бүридхэгдэһэн байна. 2021 оной сентябрь һарада Улаан-Үдэ шадар танкнуудай шэнэ полигоной нээгдэхэдэ, Виктор Хишектуев ерэжэ, дүршэл шадабарияа харуулһан юм. Украинада боложо байһан сэрэгэй тусхай операциин түрүүшын үдэрһөө тэндэ хабаадана.  

Фото: "Селенга-Инфо.24/7"