​«Наян Наваа» хараад…

19-02-2020

Буряад драмын театрай сайтһаа гэрэл зураг абтаба

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад дра­мын театр үнгэрэгшэ долоон хоногой хоёр үдэшэ “Наян Наваа” гэһэн шэнэ захатаяа олоной үзэмжэдэ дэлгээ. Хараһанай удаа хэдэн бодол түрөө.

1-дэхи бодол. Минии дүтын нүхэр һонин ушар хөөрөө һэн. 2000-аад онуудай эхеэр түрэлэйнь хүн юумэ хамһалсажа үгыш гэжэ гуйба. Юун бэ гэхэдэнь, хаагдажа хаясаанай болоһон эмхи зургаанай байшан дотор дулаанай гүйдэг түмэр соргонуудые отололсожо үгэхэ хэрэг гараа. Минии хэрэглээгүй һаа, юуншье бэшэ боложо һалахань, жэбэржэ үмхирхэнь гэжэ аргадаба. Сүлөө оложо, боро хараанаар дахасалдаа ха. Тиихэ үеэр хүдөө ба ниислэл хотоор нилээхэн дэлгэрһэн хэрэг һааб даа. Хэды һайхан томо байшангууд һандарааб даа. Задархай ангагар сонхын нүхэнүүд, үүдэ үрхэгүй, зайгуул һалхинай отог болоһон үншэн хананууд. Тэрэ үдэшэ боро хараанаар соргонуудыень хюрөөдэлсэжэ бай­гаад, энэ гэрэй хуби заяа ехэтэ хайрлаа агшаб гэжэ хөөрөөгөө үргэлжэлүүлээ. Нэгэн-хоёр жэлэй урдахана ялагар тологор байһан гэр һандаржа хэрэггүй болоһониинь халагламаар байгаа. Ямар баян тарган, бардам гүрэн түрэ байһанаа, гансата байдал эгсэ хубилшана гээшэб даа. Тэрэ хөөрөөниинь хэдэн үдэр толгойһоом гарахаяа болёод ябаһанаа, хоёр һүнэһэнэй хөөрэлдөөн гэжэ нэрэтэй үгүүлэл найруулагдаа. Нэгэниинь - хуушан байшанай, нүгөөдэнь - зөөриншэлжэ ерэһэн хүбүүдэй болоно. Тэрэ хоёрой тоосоон балайш үрэгүйгөөр хүгжөө. Дохолһон улас түрынгөө байдалайнь зэргээр нэгэниинь нэгэнээ булижа, өөрынгөө зүбые хамгаалжа шадаагүй - хуби хубиин үнэнтэй байшоо.

pixabay.com

2-дохи бодол. Энэ ушар намда багшамни хөөрөө. Нагасань аймагтаа мэдээжэ лама байһан. 2000-аад оной эхеэр тагаалал болоһон. Хубис­халай урда түрэл дасандаа гэбшэ болотороо һураад, алба хаажа ябаһан, хамалганай халуун хүйтэн тама бэе дээрээ үзэжэ гараһан. Һэе боло­тороо һандараад, шэнээр һэргэһэн түрэл дасанаа үзэжэ, хуралнуудыень дахинаа байгуулалсаһан. Ном ехэтэй, нарин нягта лама ябаһан. Оло дахи эжыдээ хүтэлүүлжэ ороходом, номойнь шэрээ дээрэ яр-ябта ябталһан зэд хашарһанууд байг­ша бэлэй. Үргэлөө дууһыень дасандаа баридаг буян ехэтэй ламамнай гэжэ эжымни хүндэлһэн хоолойгоор намдаа шэбэнээ агша һэн. Харин баг­шымни хөөрэһэн ушар нэгэ иимэ байгаа. Ламам­най ээлжээтэ хуралай удаа гэртээ харижа ябаха­дань, гэр соонь шаг шууяан боложо байба. Энэм­ни юун боложо байна гээшэб гэжэ гайхаад, сон­хынгоо забһараар шагаахадань, гэрээрнь дүүрэн аймагайнь сабдагууд сугларһан буха ехэ тоосоо хэжэ байгаа. Тоосолдоото хуралынь түрэл айма­гайнь арад зондо зорюулагданхай байба. Тэрэ үеэр хүнүүд һаял ехээр модо отолжо наймаалаад, хоолойгоо тэжээжэ захалһан байгаа. Гэнтын ехэ олзодоо һогтоод, архи тамхинда, аюулдаш, гарза гайдаш орохо ушарнууд олошоржо байгаа. Энэ сэмүүншэг үеэр нютагаймнай сабдагууд ламын гэртэ обооролдонхой тогтоһон хэсүүшэг байдал тухай тоосожо байгаал ха. Баһашье нэгэ талань нүгөөдэтэеэ үгөө ойлголсожо шадангүй, амидар­даг газар газараараа тараа һэн гэжэ багшамни жэгтэй һонин хөөрөө дэлгээ бэлэй. 

pixabay.com

Баир ШИРАПОВ


16:59

Яагаад бэеэ hамааруулнабта? 

16:55

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса 

16:48

Глава Бурятии: "Владимир Владимирович уделил особое внимание развитию социальной инфраструктуры Бурятии" 

16:17

​«Мы позаботимся о вас!»: известные люди Бурятии – о солидарности и взаимопомощи 

16:01

​В Бурятии сформированы мобильные группы, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях ограничительных мер 

15:51

​В Улан-Удэ дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на контроль 

15:00

Холоhоо hуралсалай бэрхэшээлнүүд 

14:59

​В Улан-Удэ льготные категории школьников получат продуктовые наборы 

14:41

Мэр Улан-Удэ ввел особый противопожарный режим в городских лесах 

14:32

Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ 

13:56

Холоhоо hураханьшье, hургаханшье хэсүү 

13:50

​Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам капремонта дистанционно 

13:40

​В Бурятии ветераны получили выплату ко Дню Победы раньше срока 

13:33

​В Бурятии приведут в нормативное состояние более 113 км дорог 

13:23

​Предпринимателям Бурятии расскажут о мерах господдержки в режиме онлайн 

13:17

​В Бурятии принят «третий пакет» мер поддержки экономики 

12:40

​В Бурятии повысится зарплата всем медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом 

11:07

​Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности 

10:13

​В Бурятии ежедневно проводят до 700 обследований на коронавирусную инфекцию 

09:58

Улан-Удэнский ЛВРЗ будет работать в бесперебойном режиме 

09:53

​Более 200 человек тушили лесные пожары в Бурятии 

09:41

​В Бурятии количество заболевших коронавирусом достигло 54 

08:51

​Геопортал Бурятии опубликовал он-лайн карту распространения коронавирусной инфекции в республике 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +18 ожидается в Бурятии сегодня, 8 апреля 

Наши издания