Соёл уралиг 12 may 2014 770

​«Амарлин» дасан барилгада хандиб үргэел!

Еши-Гунчен ламын үүсхэл оролдолгоор Мухар-Шэбэрэй аймагай дэбисхэр дээрэ «Амарлин» дасан бодхоогдожо эхилһээр 10-аад гаран жэл боложо бай­на. Мүнөө барилга түгэсхэлдөө хүрэнхэй аад, зогсошоо. Эгээл тиимэһээ буян үйлэдэлгын марафон Түгнэ һууринай Соёлой ордон дотор майн 16-да 14.00 сагта эмхидхэгдэхэнь. Нютагаархинаа энэ хэрэгтэ хабаадахыетнай уринабди. Ерэхэ аргагүй һаа, иимэ хаягаар ханди­баа айладхажа болоно:

ИНН 7707083893 КПП 032302001
Бурятское отделение
№8601 УДО 8601/0142
БИК 048142604
к/с 30101810400000000604
В национальном банке РБ
Банк России
ОКАТО 81236825001
р/с 40703810309160016227