Соёл уралиг 11 jun 2020 1233

​​Залуу дуушад Буряад уласта гүрэнэйнгөө гимн дуулаха

Байгша оной июниин 12-то – Ород гүрэнэй үдэртэ зорюулагдаһан баярай хэмжээ ябуулганууд онлайн аргаар эмхидхэгдэхэ. Энэ үдэртэ дашарамдуулан, уралигай колледж болон Буряадай гүрэнэй филармони хамта түсэл - хүгжэмэй клип бэлдэбэ. Колледжын хоорой-дирижёрой һалбариин багша Александр Саможапов түсэл хүтэлбэрилөө.

Һайндэрэй үдэртэ бүхэроссиин хэмжээндэ Ородой Холбоото Уласай гимн дуулаха онлайн-хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ. Ородой гүрэн турын дуунай авторнуудые һануулнабди: хүгжэмынь А. Александровай, үгэнь С. Михалковай.

П.И.Чайковскын нэрэмжэтэ колледжын бэлиг талантай оюутад, тус эмхи дүүргэгшэд, Бау Ямпиловай нэрэмжэтэ хүүгэдэй урлалай һургуулиин шабинар бүхэроссииин хэмжээ ябуулгада оролсохо. Нэрлэбэл, Дугар Бадмажапов 2015 ондо дүүргэһэн (Россиин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ В.Б. Елбаевай шаби,), Мариинска театрай Примориин тайзанай артист ( Владивосток хото), Жамса Бамбагаев 2018 ондо дүүргэһэн (Буряад уласай габьяата артист М.А. Пироговой шаби), Новосибирскын М.И.Глинкын нэрэмжэтэ гүрэнэй консерваторин 2-дохи курсын оюутан, Новосибирскын гүрэнэй оперо болон баледэй академическэ театрай артист; Надмит Надмитов П.И.Чайковскын нэрэмжэтэ колледжын оюутан 4-дэхи курсын оюутан ( Россиин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ В.Б. Елбаевай шаби); тиихэдэ Б. Ямпиловай нэрэмжэтэ хүүгэдэй һургуулиин дуунай "4U" бүлэг ба колледжын дууша бүлгэм.

Буряад уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Автор: Галина ЖАМСАРАНОВА