Соёл уралиг 1 jun 2020 494

​​Буряад уласта үхибүүдэй һайндэртэ зорюулагдаһан тоглолто үнгэргэгдэхэ

Июниин 1-дэ Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түб аба эжынэртэ, үхибүүдтэ онлайн-тоглолто харуулжа баясуулха.

Байгша ондо үхибүүдэй һайндэр бүхы гүрэн дотор онлайн аргаар тэмдэглэгдэхэ. Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түб онлайн-һайндэрнүүдэй марафон үргэлжэлүүлэн, «Ура, лето!» гэһэн үхибүүдэй һайндэртэ зорюулагдаһан тоглолто табиха. Энэ тоглолтодо хүүгэдэй хатарай болон дуунай ансамбльнууд, Буряад ороной дуушад хабаадаха.

- Энэ программада уласай, можо хоорондын фестиваль болон мүрысөөнүүдэй эгээл хадуугдаһан номернуудые оруулааабди. «Наранай туяа, «Байкальский танцевальный марафон», «Веселый калейдоскоп» гэһэн мүрысөөнүүдэй багахан хабаадагшадай дуунуудшье, хатарнуудшье табигдаха, тиихэдэ «Булжамуур», «Лотос» гэһэн ансамбльнуудшье хабаадалсаха. Эдэ бэлигтэй үхибүүдые хараад баярлажа, шадалтай болонош, - гэжэ тоглолтын хүтэлбэрилэгшэ, арадай уран бүтээлэй түбэй мэргэжэлтэн Илья Лапин хэлэбэ.

«Булжамуур» гэһэн ансамблиин хабаадагша Хандуша Цыренова тоглолто хүтэлбэрилсэхэ.

Июниин 1-дэ үдэрэй 15:00 сагта «РЦНТ Бурятия» гэжэ ютуб-канал дээрэ концерт эхилхэ.

Энэл үдэр арадай хатарай жэшээтэ «Булжамуур» ансамблиин тоглолто харуулагдаха. Анха түрүүшынхиеэ 2007 оной концертын запись олоной һонорто дэлгэгдэхэ. Энэ тоглотын олон хатар ансамблиин «алтан жасада» оруулагданхай.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг