Соёл уралиг 17 jun 2020 79

​Буряад соёлой музей

© фото: minkultrb.ru

Монголой зүүн-хойто зүгтэ оршодог Дорнод аймагай Дашбалбар сомондо Буряад соёлой музей байгуулха талаар ажал ябуулагдажа эхилбэ. Үндэһэн маягаар баригдаха хоёр дабхар байшангай түсэл Дашбалбар сомонһоо гарбалтай Монголой габьяата барилгашан Н.Чойбалсан гуайн хүтэлбэри доро зохёогдоо. Тус музей дотор ерээдүйдэ номой саншье байрлахаар түсэблэгдэнэ.

Музейн барилга мүнөө эхилжэ, 2021 оной намар түгэсхэгдэхэ юм ха. Бүхыдөө энэ түсэл бэелүүлгэдэ монгол мүнгөөр 1,7 тэрбүм гү, али 48-50 сая түхэриг гаргашалагдаха.

- Манай сомондо гол түлэб буряадууд лэ ажаһуудаг. Угсаатанаймнай урданай байдал һуудал, ёһо заншал харуулһан үнэтэ зүйлнүүдые согсолһон хуушан музей бии. Гэбэшье шэнэлэгдэхээр болонхой. Мүнөө нютагаймнай арад зон, сомоноймнай Эрхэтэдэй түлөөлэгшэдэй Хуралай гэшүүд, мүн Улаан-Баатарта байдаг нютагайхиднай хамтаржа, иимэ үүсхэл гаргаба гээшэ. Манай эндэ холимог түмэр, ашагта малтамал олзоборилдог уурхай ажалаа ябуулдаг юм. Тэрэ компаниин дарганар мүнгэ һомолбо. Ехэ хэрэг бүтэхэ гэжэ байна, - гээд, Дорнод аймагай Эрхэтэдэй түлөөлэгшэдэй Хуралай гэшүүн Б.Оюунбилэг хөөрэнэ.

Дорнод аймагта мүнөө 3 мянга гаран хүн ажаһуудаг юм. Тэндэһээ Монгол Уластаа мэдээжэ гүрэн түрын ажал ябуулагшад Д.Майдар, С.Зориг, С.Оюун болон суута уран зураашан Г.Одон, алдарта дуушан Д.Жаргалсайхан гэгшэд гараһан байна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: minkultrb.ru