Соёл уралиг 17 jun 2020 82

​Буряад Уласай Үндэhэтэнэй номой санда виртуальна тоглолтонуудай танхим нээгдэхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Энээн тухай шэнэ байшанай нээлгын үедэ Буряад Уласай соёлой яаманай сайд Соёлма Дагаева мэдээсэбэ


Номуудые уншаһанайнгаа удаа, байшанһаа гарангүй, уншагшад Ородой Холбоото Уласай түрүү филармонинуудай тоглолтонуудые шагнаха дуратай байна гэжэ номой сангай хүдэлмэрилэгшэд асуулта эмхидхэжэ, элирхэйлһэн байна. Тиигэжэ байгша оной намар Үндэһэтэнэй номой сангай шэнэ байшанда виртуальна тоглолтонуудай танхим нээгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева шэнэ байшанай нээлгын баяр ёһололдо дуулгаа. Энэ хэрэгтэ «Соёл» гэhэн үндэhэн түсэбэй хэмжээндэ нэгэ сая түхэриг һомологдохо. Шэнэ байшанай гурбадахи дабхарта тусхай оньһэн хэрэгсэлнүүд тодхогдохо.


Үндэhэтэнэй номой сангай хүдэлмэрилэгшэдэй тэмдэглэһээр, номой санда эмхидхэгдэдэг хүгжэмэй хэмжээ ябуулганууд уншагшадай hонирхол татадаг. Хүгжэмэй таһагта үндэһэлэн, 1981 ондо байгуулагдаһан соёл, уралигай талаар уран зохёолой танхим уншагшадай анхарал татаһаар. Тиихэдэ виртуальна тоглолтонуудые гансашье Улаа-Үдын бэшэ, харин бүхы уласай ажаһуугшад хараха аргатай.
- Манай уншагшад дуратай тоглолтонуудаа шагнаха хүсэлөө бэелүүлхэ. Энэ түсэлэй ашаар, улас дотор хүгжэмэй гэгээрэлэй талаар ажал ябуулагдаха, номой сангай уншагшадшье олошорхо, - гэжэ Соёлма Дагаева тэмдэглэбэ.


Виртуальна тоглолтонуудай танхим байгуулха талаар түсэл 30-hаа дээшэ можо нютагуудые болон гушаад филармонинуудые нэгэдүүлээ. Улаан-Үдэдэ виртуальна тоглолтонуудай түрүүшын танхим 2014 ондо Буряад Уласай гүрэнэй филармонидо байгуулагдаа гээд һануулнабди. Нёдондо «Соёл» гэhэн үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ Хяагта хотодо В.А. Обручевай нэрэмжэтэ Хяагтын хизаар ороноо шэнжэлэлгын музейдэ иимэ танхим нээгдээ.


Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын «2024 он болотор Ородой Холбоото Уласай хүгжэлтын үндэһэн зорилгонууд болон холын хараатай зорилгонууд тухай» гэһэн зарлиг бэелүүлгын хэмжээндэ 2019 оной январиин 1-һээ «Соёл» гэһэн үндэhэн түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилээ.

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман