Соёл уралиг 18 jun 2020 443

Элүүрые хамгаалгын мэргэжэлтэдтэ зорюулагдаһан шэнэ дуун Буряад уласта эдэ үдэрнүүдтэ мүндэлбэ

Июниин 21-дэ тэмдэглэгдэхэ эмшэдэй мэргэжэлтэ үдэртэ дашарамдуулан мэдээжэ дуушан, ирагуу найрагша, композитор Вера Шобосоева шэнэ дуу зохёобо

Июниин 21-дэ тэмдэглэгдэхэ эмшэдэй мэргэжэлтэ үдэртэ дашарамдуулан мэдээжэ дуушан, ирагуу найрагша, композитор Вера Шобосоева шэнэ дуу зохёобо.

Коронавирус үбшэнтэй тэмсэжэ байһан врач, субилагшад, санитарнууд, үнэхөөрөөшье, баатаршалга гарган ажалаа хэнэ. Эмшэдтэ баярай тэмдэг үзүүлхэ тухай үнинэй һанажа байһанаа Вера Шобосоева мэдүүлнэ. Нэгэтэ интернедтэ аяар холын Санкт-Петербургын Мария Шадринагай “Спасибо, дорогие доктора!” гэһэн шүлэг обёоржорхёо.

- Нюдэнһөөнь нулимса дуһаан, тэрэ шүлэг уншаһан байнаб. Удаан бодомжолжо байнгүй, үгэнүүдтэнь хүгжэм зохёогооб. Гоё, удхатай шүлэг бэлэхэнээр дуун болоо, - гэжэ Вера Шобосоева хөөрэнэ.

Шүлэгэй автор Мария Шадрина бэлигтэй, талаан ехэтэй хүн гэхэдэ алдуу болохогүй. Уран зохёол бэшэхэ дуратай эхэнэр Санкт-Петербургын суута гүрэнэй Эрмитажай мэргэжэлтэн - гид юм.

- Аяар холын Буряад Уласһаа социальна сүүлжэнэйм хуудаһанда бэшэг ерэхэдэнь, гайхааб. Минии шүлэг дуун болгохомнай гү гэжэ асуухадань, абаһаар лэ зүбшөөгөөб.Тэрэ дороо дуун болгоод эльгээхэдэнь, одоол баярлааб даа. Юуб гэхэдэ, минии шүлэгүүд үшөө дуун болоогүй ха юм. Урмашажа, һайхашаажа шагнааб, - гэжэ Мария Шадрина хөөрэнэ.

“Спасибо, дорогие доктора!” гэжэ дуу табан хүн хангюурдана гээд хэлэлтэй. Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай гол дуушан Ольга Жигмитова, ургажа ябаа залуу дуушан Цырен Нимаев, англи хэлэнэй багша Валерий Букчимов, Петр Чайковскийн нэрэмжэтэ хүгжэмэй колледжын оюутан Елена Буинова ба Вера Шобосоева шэнэ клиптэ хабаадана.

Дуу зохёолгодо, клип бэшэлгэдэ, абяа буулгалгада хабаадалсаһан бүхы зондо Вера Шобосоева баяраа мэдүүлнэ. Улаан-Үдэ хотын һунгамалнуудай зүблэлэй хорооной хүтэлбэрилэгшын орлогшо Александр Иринчеев, Буряадай ниигэмэй палатын гэшүүн Светлана Хабаркова, мэдээжэ дуушан, “Благость” гэһэн соёлой түбэй хүтэлбэрилэгшэ Ольга Жигмитова, “Селенга ТВ” телеканалай захирал Надмит Байминова, Уласай инфекционно больницын ахамад врач Татьяна Сымбелова гэгшэд аргагүй ехэ туһаламжа үзүүлһэн байна.

Элүүрые хамгаалгын хүдэлмэрилэгшэдтэ зорюулагдаһан шэнэ дуун хэды ород хэлэн дээрэ байбашье, арад зоной анхаралда тэрээниие дурадхаха хүсэлтэйбди.

Спасибо, дорогие доктора!

Слова М.Шадриной, музыка В. Шобосоевой.

  1. Как на войне вы, медики, в строю,

Не за признание, деньги и награду,

Достойно выполняете свою

Священную вы клятву Гиппократа.

  1. И каждый день идете, как на бой,

Свой ежедневный подвиг совершая,

И ради нас рискуете собой,

С врагом лихим, невидимым, сражаясь.

Припев:

Все эти дни, недели, на износ,

Без сна и отдыха с больными

От вас не видим жалоб мы и слез,

Спасибо вам за мужество и стойкость.

  1. Вас трудности не смогут напугать.

Врач это больше, чем профессия простая -

Неравнодушие, потребность помогать,

Собою жертвовать, других людей спасая.

  1. Для вас настала трудная пора,

Как никогда, нуждаемся в вас остро.

Спасибо вам, родные доктора,

Водители и фельдшеры, медсестры.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Вера Шобосоевагай дурадхаһан гэрэл зурагууд