Соёл уралиг 3 jul 2020 106

«Буряад нютаг Эсэгэ Ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ” гэжэ нэрэтэй дансануудай согсолбори эдэ үдэрнүүдтэ нара хараба

Буряад Уласай Гүрэнэй архивай мэргэжэлтэдэй бэлдэһэн ном 1941-1945 онуудта болоһон Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын туйлагдаһаар 75 жэлэй ойдо зорюулагдан гаргагдаа.

Энэ ном хоёр ехэ хубиһаа бүридэнэ. Түрүүшын  “Все для фронта, всё для Победы” хуби соонь Буряад Монголой республикын партийна, комсомол эмхинүүдэй тэрэ сагай ажал ябуулга, фронтдо хэрэгтэй техникэ – самолет, танк бүтээлгэдэ  мүнгэ зөөрии суглуулһан тухай тодорхойгоор бэшээтэй.  

Хоёрдохи хубинь “Кто останется после этой войны живым, то будет навсегда счастлив и свобеден...” гэжэ нэрлэгдэнхэй. Эндэ Гүрэнэй жасада нангинаар хадагалаатай байһан дансануудай буулгабари, дайнай үедэ сэрэгшэдэй хэһэн баримта бэшэг, тэмдэглэлнүүд, фото зурагууд оруулагданхай. Советскэ Союзай герой Владимир Бузинаевич Борсоев, Мирон Игнатьевич Шестаков хоёрой дайнай газарта хэжэ байһан тэмдэглэлнүүд, дэбтэрнүүд, ара талада байһан гэртэхинэйнь баатар хүбүүдтээ эльгээһэн бэшэгүүд эндэ дансалагдаа.

Хамта дээрээ 444 данса баримтанууд хэрэглэгдэжэ, бидэ, мүнөө сагай зон,  дайнай шэрүүн жэлнүүдтэ ара талада  хэгдэжэ байһан ажал хүдэлмэри, үнгэрһэн сагай гол үйлэ хэрэгүүд тухай бүришье сэнтэй мэдээсэл абахабди.

Гадна дайнай үеын соёл болбосорол, эмнэлгэ, хүүгэдые түрэл орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ ажал ябуулга тухай баримта дансанууд оруулагданхай.

 Дурасхаалай талаар сэнтэй согсолбори “Буряад Уласай Соёл” гэһэн гүрэнэй программын, Соёлой яаманай ашаар хэблэлдэ гаргагдаа.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: Улас түрын мэдээсэлэй түб