Соёл уралиг 3 jul 2020 105

​Захааминай аймагай Хуртага нютагта Соёлой байшан заһабарилга түгэсэхэнь

Хуртагын соёлой байшан 1969-1970 онуудта баригдажа, 1971 ондоо эгээл түрүүшын айлшадые угтажа абаһан түүхэтэй. 2018 ондо дулаасуулгын шэнэ радиаторнууд табигдажа, үүдэнүүдынь һэлгэгдээ.

Харин энэ жэл “Соёл” гэһэн тусхай федеральна программын ашаар, энэ байшан һэльбэн заһабарилха хэрэгтэ 4 миллион түхэриг мүнгэн үгтэжэ, түргэн болзорто 450 тэбхэрэлжэн метр байшан соо ажал ябуулагдана.

Нэн түрүүн оёор шэнээр дэлгэгдээ, досоохи хананиинь шэнэлэгдээ. Зайн гал дамжуулдаг хэрэгсэлнүүд, түймэрһөө һэргылэмжын шэнэ түхеэрэлгэнүүд табигдаа. Эдэ үдэрнүүдтэ байшангай орой шэнээр хушагдажа байна.

 - Мүнөө Буряадта соёлой 14 байшан һэлбэн шэнэлэгдэжэ байна. Энэ жэлэй дүүрэтэр үшөө хэдэн байшангууд, хүүгэдэй хүгжэмэй хоёр һургуули заһабарилагдаха, - гээд.Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева тэмдэглэнэ.

2019 оной январиин 1-нһээ 2024 оной дүүрэтэр “Соёл” гэһэн үндэһэтэнэй проект бэелүүлэгдэжэ, олон нютагуудта байшангууд шэнэлэгдэхэ.

Нютаг бүхэндэ, илангаяа хүдөөдэ соёлой байшангууд олоор заһабарилагдажа, зон сүлөө сагтаа шэнэ, дулаан, зохид соёлой байшан соо сугларжа, сэдьхэлээ амарха, ирагуу хонгёо концерт наада хаража сэнгэхэ.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: Соёлой ямаанай хэблэлэй албан