Соёл уралиг 7 jul 2020 391

Шэнэ дуунууд мүндэлөө

Буряад дуунуудта  видеоклипнуудые найруулха шагналда хүртэгшэдые тодорхойлхо зорилготойгоор конкурс эмхидхэгдэжэ, эдэ үдэрнүүдтэ түгэсэбэ

Буряад хэлэ сахиха, хүгжөөхэ гүрэнэй программын ёһоор Соёлой яаманай тэдхэмжээр тус конкурс соносхогдожо,Улаан-Үдэ хотын, Буряад нютаг аймагуудай, хүршэ Монгол ороной бэлигтэйшүүл хабаадаа.

Конкурсын комиссиин бүридэлдэ буряадай соёлой һалбарида сэхэ хабаатай мэргэжэлтэд орожо, иимэ дүнгүүдые гаргаба.

Рэгзэма Батомункуевагай“Гансахан инагни”  шүлэг дээрэ композитор Пурбо Дамиранов хүгжэм найруулжа, шэнэ дуун мүндэлөөд, жюриин үндэр сэнгэлтэдэ хүртөө. Дулма Сунраповагай “Соёмбо”, Дугарма Цыреновагай “Һээр шаалганай дуун”, Нар-Оюу Наранбаатарай “Тэрэ басаган”,
Юлия Будаевагай “Аянай шубууд”, Сарантуя Жалцановагай “Бальжин хатан” дуунууд мүн лэ тус конкурсдо диилэбэ.

Жюриин шэлэжэ абаһан дуунуудта видеозураглал найруулагдажа, байгша оной түгэсэтэр бэлэн болохо, - гээд Соёлой яаманһаа мэдээсэнэ.

Фото: yandex.com