Соёл уралиг 7 jul 2020 470

​Буряадай уран зураашадай үхибүүдтэйнь Соелма Дагаева уулзаба

Буряад Уласай Соёлой сайд уран зураашадай үринэртэй уулзаба. Ушарынь гэхэдэ,
Буряадай зураашадай бүтээлнүүд «ХУДОЖНИКИ О ВОЙНЕ» гэhэн үзэсхэлэндэ
Үндэhэн музей соо табигданхай.
- Зураашадтай болон тэдээнтэй холбоотой хүн зонтой уулзалга ходо баяртай байдаг,
айлшаднай өөрынгөө бага наhаяа дурсаа, - гэжэ Соелма Дагаева хөөрэжэ үгэбэ.
- Би музей соо эрэ болооб. Түрүүн музей Сүхэ-Баторай гудамжада байгаа, мүнөө тэндэ
Буряадай гүрэнэй университедэй хариин хэлэ үзэлгын факультет. Балконhоо сэрэгэй
баяр ёhололой жагсаал харадаг байhанаа hананаб. Тэрэнэй hүүлдэ Ленинэй гудамжа
руу, мүнөө  байhан түймэр саралгын албанай газарта зөөгөө  hэн, - гээд Лабок Лев
Александрович дурсана.
Уран зураашадай хүүгэд хамта сугтаа нэгэ хото хорёо соо ургаhанаа hанана.
- Тэрэ гэр урлалай мэргэжэлтэндэ гэжэ зорюута баригдаhан. Хото хорой соо парк,
беседка, клумбанууд болон дүүжэн байгаа hэн. Экран татаад кино харахаш. Бидэ хамта
Шмидта  гудамжын 30-дахи гэр соо ургаабди. Хамтын тогооной таhалгатай, эбтэй эетэй
нэгэ бүлэ шэнгеэр ажаhуугаабди. Манай мэдэн гэхэдэ, бага наhандаа Лев
Александрович Мэрдыгеев Бато Андреевичтай нүхэсэһэн байгаа. Мүнөөшье нүхэд
зандаа.
Сергеев Бато Кондратьевич болон Садыков Николай Будаевич баhа энэ уулзалгада
ерээ. Тэдэ хамта, Сампиловай нэрэмжэтэ Урлалай музей соо үзэсхэлэндэ табяатай
«Художники Бурятии о войне» гэhэн альбом соо байhан ажалнуудай уран зураашадай 
үри хүүгээд болоно.
Мэргэжэлэй зон үзэсхэлэниие hайн талаар сэгнээ, харин олон ажалнууд
түрүүшынхиеэ олоной анхаралда табигдаа. Вера Филипповна:
- Намда эндэ табигдаһан ажалнуудай гурбанай нэгэ хубинь танил байна, бэшыень
хаража үзөөгүй, мүнөө түрүүшынхиеэ хаража байнаб, -гэжэ хэлээ.
Эсэгэ абанарайнь зурагуудтай альбомууд айлшанарта уулзалхын түгэсхэлдэ бэлэг
болгон барюулагдаа.